Odpady komunalne   Odsłuchaj

Zmiana wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujących od stycznia 2017 r.  

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz.250 ze zm.) zawiadamiam, iż Rada Gminy Uścimów w dniu 8 grudnia 2016 r. podjęła uchwałę:

 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki takiej opłaty na terenie gminy Uścimów (Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 20 grudnia 2016 r., poz. 5545).
W związku z powyższym, zostały ustalone nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
- 7,00 zł miesięcznie za osobę, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
-14,00 zł miesięcznie za osobę, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.
Zmiana stawki opłaty nie powoduje konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, gdyż Urząd Gminy dostarczy do właścicieli nieruchomości zawiadomienia o wysokości opłaty, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji.

Wójt
Gminy Uścimów
/-/
mgr inż. Stanisław Wołoszkiewicz
Liczba wyświetleń: 283
Powrót