Gospodarka PDF Print Adres email

 

Gospodarka gminy

 

Gospodarka gminy ma charakter przede wszystkim rolniczy. Wśród upraw dominują żyto i owies, a prawie 40% użytków rolnych stanowią łąki i pastwiska. Gospodarstwa indywidualne, które uprawiały 99% użytków rolnych, dotychczas prowadziły produkcję wielokierunkową. W ostatnich latach zaczęły się specjalizować w hodowli drobiu, szczególnie gęsi i indyków. Do ważniejszych podmiotów gospodarczych należą Gospodarstwo Rybackie -Zasoby Własności Skarbu Państwa w Lublinie i Spółdzielnia Handlowo - Rolnicza w Uścimowie.

W Urzędzie Gminy zarejestrowano 71 podmiotów gospodarczych, z czego tylko 11 zajmuje się drobnym wytwórstwem (miotły, gas­tronomia). Większość działa w sektorze usług (34), głównie remontowo - budowlanych i handlu (26).

Gmina posiada ciągle rozbudowywaną infrastrukturę techniczną:

  • sieć wodociągowa o długości 62,4 km zaopatruje 98% gospodarstw,

  • rozbudowywana jest sieć kanalizacyjna,

  • istnieją 2 oczyszczalnie ścieków, a jedna - mechaniczno - biologiczna,

  • gminne wysypisko odpadów,

  • wszystkie wsie są połączone siecią telekomunikacyjną (ok. 400 aparatów).

 

Władzom gminy zależy na przyciągnięciu inwestorów. Deklarują indywidualne ulgi podatkowe i zwolnienia z opłat lokalnych dla tych, którzy zdecydują się otworzyć większą działalność gospodarczą na terenie gminy Uścimów.