Start Czystsze Powietrze Nowy system zarządzania odpadami
Nowy system zarządzania odpadami PDF Drukuj Email
poniedziałek, 21 stycznia 2013 12:41

„Człowiek został powołany, aby uprawiać ogród ziemi i strzec go,

jest zatem w szczególny sposób odpowiedzialny za środowisko życia,

to znaczy za rzeczywistość stworzoną”.

Jan Paweł II

 

NOWY SYSTEM ZARZĄDZANIA ODPADAMI

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY !

 

1 stycznia 2012 r. weszła w życie zmiana ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 391). Gminy dostały 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Oznacza to, że od 1 lipca 2013 r. zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów.

Gmina wyłoni w przetargu firmy, które będą odbierać odpady każdej wielkośći i każego rodzaju, od wszystkich mieszkańców Gminy Uścimów. Obowiązek podpisania umowy z firmą wywozową przejmuje gmina.

Powstaną również punty selektywnego zbierania odpadów takich jak: stare meble, opony, gruz, sprzęt rtv i agd. Gmina poinformuje mieszkańców o miejscach ich lokalizacji. We wszsytkich sołectwach odbędą sie spotkania, na których pracownicy urzędu będą szczegółowo informować mieszkańców o zmianach jakie nastapią.

 

Czemu ma służyć nowa ustawa?

 

Ustawa nakłada na gminy obowiązek ograniczenia masy odpadów komunalnych, ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Gminy są również zobowiązane osiągnąć do dnia 31 grudnia 2020 r. odpowiedni poziom recyklingu i przekazania do ponownego wykorzystania takich materiałów wtórnych jak: papier, metale, tworzywa sztuczne i szkła.

 

Ile zapłaci każdy mieszkaniec?

 

Od 1 lipca 2013 r. miesięczna stawka opłaty za odpady od jednego mieszkańca będzie wynosić 12,00 zł. Opłata za odpady posegregowane będzie niższa. Za prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów.mieszkańcy segregujący odpady zapłacą 6,00 zł.

Już dzisiaj oddzielaj: papier, szkło, plastik i metal. Odpady posegregowane trafiają do recyklingu, czyli powtórnego wykorzystania.

To, ile zapłaci jedno gospodarstwo domowe, zależy od liczby mieszkańców. Podstawą będzie deklaracja składana przez właściciela nieruchomości w terminie do 31 marca 2013 r.

Jeżeli właściciel nieruchomości narusza obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych, firma odbierający te odpady przyjmuje je jako zmieszane odpady komunalne i powiadamia o tym gminę. Przekłada to się na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bowiem stawki opłat w przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny są niższe.

Co oznacza i na czym polega segregacja odpadów?

 

Gmina bedzie wymagać od mieszkańców by segregowali smieci. Każde gospodarstwo domowe musi posiadac pojemnik oraz worki, które otrzyma od firmy na okreslone odpady

Odpady posegregowane trafiają do recyklingu, czyli powtórnego wykorzystania.

 

worki kolory

 • NIEBIESKI - papier i tektura

 • ZIELONY - szkło białe i kolorowe, opakowania szklane

 • ŻÓŁTY – tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe

   

Segregować będziemy:

 • papier i tekturę,

 • metal,

 • tworzywa sztuczne,

 • szkło,

 • opakowania wielomateriałowe,

 • odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji

   

  oraz powstające w gospodarstwach domowych:

 • przeterminowane leki i chemikalia,

 • zużyte baterie i akumulatory,

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,

 • odpady budowlano-remontowe,

 • zużyte opony,

 • popiół i żużel