Start Ochrona Środowiska Projekt „Program ochrony powietrza dla strefy lubelskiej"
Projekt „Program ochrony powietrza dla strefy lubelskiej" PDF Print Adres email
Środa, 29 maja 2013 13:37

Projekt „Program ochrony powietrza dla strefy lubelskiej"

 

 

Uprzejmie informujmy, że Zarząd Województwa Lubelskiego przyjął i skierował do konsultacji społecznych projekt „Programu ochrony powietrza dla strefy lubelskiej", a także „Prognozę oddziaływania na środowisko Programu ochrony powietrza dla strefy lubelskiej" Dokument opracowano ze względu na przekroczenia dopuszczalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Elementem programu ochrony powietrza jest plan działań krótkoterminowych wdrażany w sytuacjach ryzyka przekroczeń poziomów alarmowych lub dopuszczalnych pyłu PM 10 w powietrzu.
Projekty dokumentów poddawanych konsultacjom społecznym zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), zamieszczone zostały na stronie www.lubelskie.pl (Ekologia i ochrona środowiska -> Ochrona powietrza —> Programy Ochrony Powietrza).

Uwagi i wnioski można składać w terminie do 5 czerwca 2013 r. na adres e-mail: CLOAKING lub pisemnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Rolnictwa i Środowiska, ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Lubelskiego. Program ochrony powietrza w wersji uwzględniającej rezultaty opiniowania projektu oraz wnioski z konsultacji społecznych zostanie przedłożony Sejmikowi Województwa Lubelskiego celem uchwalenia i nadania mu statusu aktu prawa miejscowego.