Rok 2012-2013 PDF Drukuj Email
piątek, 07 czerwca 2013 13:33

Projekt: „Indywidualizacja szansą na lepszy rozwój” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnianie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych realizowany jest w trzech Szkołach na terenie Gminy Uścimów tj: Szkoła Podstawowa w Nowej Jedlance ,Szkoła Podstawowa w Starym Uścimowie oraz w Szkole Podstawowej w Krasnem.

 

Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez zaspokajanie specjalnych potrzeb edukacyjnych przez indywidualizację procesu kształcenia dzieci

z klas I-III Szkół Podstawowych na terenie Gminy Uścimów.

Celem szczegółowym projektu jest:

-zmniejszenie deficytów rozwojowych i trudności w nauce poprzez realizację zajęć dodatkowych

-rozwijanie umiejetności i zainteresowań dzieci utalentowanych poprzez realizację zajęć dodatkowych

-doposażenie trzech szkół podstawowych z terenu Gminy Uścimów w pomoce dydaktyczne służące realizacji dodatkowych zajęć .Uczniowie klas I-III Szkół Podstawowych z terenu Gminy Uścimów uczestniczą w dodatkowych zajęciach wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego, tj.:

- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji

-zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętnościami matematycznych

-zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie

-zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy. 

Więcej zdjęć TUTAJ