Jesteś na: Aktualności ZMIANA WYSOKOŚCI STAWEK OPŁAT ZA...

Aktualności

ZMIANA WYSOKOŚCI STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCYCH OD KWIETNIA 2019 r.
opublikowano: 26-03-2019

ZMIANA WYSOKOŚCI STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCYCH OD KWIETNIA 2019 r.

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz.1454 ze zm.) zawiadamiam, iż Rada Gminy Uścimów w dniu 1 marca 2019 r. podjęła uchwałę Nr VI/31/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki takiej opłaty na terenie gminy Uścimów (Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 14 marca 2019 r., poz. 1726). W związku z powyższym, zostały ustalone nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  • 13,00 miesięcznie za osobę, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  • 30,00 miesięcznie za osobę, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.
Zmiana stawki opłaty nie powoduje konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, gdyż Urząd Gminy dostarczy do właścicieli nieruchomości zawiadomienia o wysokości opłaty, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji.
 
 
Wójt Gminy Uścimów
   /-/             
mgrEliza Smoleń
Liczba wyświetleń: 870
Powrót