Jesteś na: Gospodarka odpadami Opłaty Zmiana wysokości stawek opłat za...

Opłaty za odpady komunalne   Odsłuchaj

Zmiana wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujących od stycznia 2017 r.  

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz.250 ze zm.) zawiadamiam, iż Rada Gminy Uścimów w dniu 8 grudnia 2016 r. podjęła uchwałę:

 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki takiej opłaty na terenie gminy Uścimów (Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 20 grudnia 2016 r., poz. 5545).
W związku z powyższym, zostały ustalone nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
- 7,00 zł miesięcznie za osobę, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
-14,00 zł miesięcznie za osobę, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.
Zmiana stawki opłaty nie powoduje konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, gdyż Urząd Gminy dostarczy do właścicieli nieruchomości zawiadomienia o wysokości opłaty, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji.

Wójt
Gminy Uścimów
/-/
mgr inż. Stanisław Wołoszkiewicz
Liczba wyświetleń: 1356
Powrót