Jesteś na: Aktualności ZMIANA WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA...

Aktualności

ZMIANA WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
opublikowano: 16-06-2020

ZMIANA WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

OBOWIĄZUJĄCA OD CZERWCA 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1, art. 6k ust. 2 a, art. 6k ust. 3 w związku z art. 6 j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)  Rada Gminy Uścimów w dniu 11 maja 2020 r. podjęła uchwałę Nr XVIII/111/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki takiej opłaty na terenie gminy Uścimów (Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 12 maja 2020 r., poz.2735).
 
W związku z powyższym została ustalona nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
  • 18,00 zł miesięcznie za osobę, za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny.
 
Zmiana stawki opłaty nie powoduje konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, gdyż Urząd Gminy dostarczy do właścicieli nieruchomości zawiadomienia o wysokości opłaty, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji.
 
Wójt
Gminy Uścimów
/-/
mgr Eliza Smoleń
Liczba wyświetleń: 1320
Powrót