Jesteś na: Aktualności Powszechny Spis Rolny 2020
Powszechny Spis Rolny 2020

plakat

 

W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny PSR 2020. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy.

Spis rolny jest jedynym badaniem statystycznym dostarczającym szerokiego zakresu informacji o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju.

 

Podstawowe cele Powszechnego Spisu Rolnego:

 

 • zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstw domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi;

 • dostarczenie informacji niezbędnych do planowania polityki żywnościowej, trendów hodowli zwierząt gospodarskich, struktury zasiewów upraw rolnych;

 • analiza zmian, jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni ostatnich 10 lat;

 • wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby organizacji międzynarodowych – EUROSTAT, FAO, OECD;

 • aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych i przygotowanie operatów do pogłębionych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa w kolejnych latach.


Jakie pytania usłyszą rolnicy w trakcie spisu?

 

Dokładny zakres informacji zbieranych w PSR 2020 dostępny jest w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. poz. 1728). W spisie rolnym będą zbierane dane, dotyczące m.in.:

 • osoby kierującej gospodarstwem rolnym;

 • położenia gospodarstwa na obszarach o ograniczeniach naturalnych;

 • osobowości prawnej;

 • typu własności użytków rolnych;

 • produkcji ekologicznej;

 • rodzaju użytkowanych gruntów;

 • powierzchni zasiewów według upraw;

 • powierzchni nawadnianej;

 • zużycia nawozów mineralnych i organicznych;

 • pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych;

 • rodzaju budynków gospodarskich;

 • liczby maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym;

 • wkładu pracy w gospodarstwo rolne użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.

 

Kto podlega spisowi rolnemu?

 

Spis będzie prowadzony w gospodarstwach indywidualnych oraz w gospodarstwach rolnych osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. W przypadku gospodarstw rolnych osób fizycznych (gospodarstwa indywidualne) spisem rolnym zostaną objęte wszystkie gospodarstwa rolne o powierzchni 1 ha użytków rolnych i więcej, a także gospodarstwa o powierzchni poniżej 1 ha użytków rolnych prowadzące działy specjalne produkcji rolnej lub produkcję rolną
0 następującej skali:

 • 0,5 ha – dla plantacji drzew owocowych;

 • 0,5 ha – dla krzewów owocowych;

 • 0,5 ha – dla warzyw gruntowych;

 • 0,5 ha – dla truskawek gruntowych;

 • 0,5 ha – dla chmielu;

 • 0,3 ha – dla szkółek sadowniczych;

 • 0,3 ha – dla szkółek ozdobnych;

 • 0,1 ha – dla tytoniu;

 • 5 sztuk – dla bydła ogółem;

 • 20 sztuk- dla świń ogółem;

 • 5 sztuk – dla loch;

 • 20 sztuk – dla owiec ogółem;

 • 20 sztuk – dla kóz ogółem;

 • 100 sztuk – dla drobiu ogółem;

 • 10 sztuk – dla zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych;

 • 20 pni – dla pszczół.

Ogrody działkowe nie spełniają powyższych kryteriów, więc nie będą objęte spisem rolnym.

 

W jakiej formie zostanie przeprowadzony spis rolny?

 

 

ulotka

 • samospisu internetowego przeprowadzanego za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego;

 • wywiadu telefonicznego przeprowadzonego przez rachmistrza telefonicznego,

 • bezpośredniego wywiadu przeprowadzanego przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.

 

ulotka

 

Bezpieczeństwo danych:

Dane zebrane w ramach spisu rolnego są objęte tajemnicą statystyczną w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 443).

Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie pouczani są o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie oraz składają pisemne przyrzeczenie o następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”

 

Kontakt

Bieżące informacje o spisie rolnym dostępne są na stronie internetowej: https://spisrolny.gov.pl/.


 


 

 Szanowna Pani, Szanowny Panie,

Rozpoczął się Powszechny Spis Rolny 2020, w związku z tym Urząd Gminy w Starym Uścimowie zwraca się z prośbą o aktywne włączenie się do promocji PSR 2020 w Internecie.

 

 

„Powszechny Spis Rolny trwa od 1.09.2020 do 30.11.2020 r. Rolniku wejdź na stronę: spisrolny.gov.pl i spisz się online. Jest to najwygodniejsza dla Ciebie forma wypełnienia obowiązku spisowego. Pozwala bowiem na dostęp do formularza spisowego w dowolnie wybranym momencie, tj. o dowolnej godzinie, zarówno rano jak i wieczorem, a w przypadku niedokończenia wypełniania ankiety można się wylogować i w ciągu kilku dni zalogować ponownie by zakończyć jej wypełnianie. Poza tym możesz przekazać informacje o swoim gospodarstwie rolnym wykorzystując w tym celu dowolne urządzenie, czyli smartfon, tablet, laptop lub też komputer stacjonarny. Przez Internet można się spisać od 1 września do 30 listopada 2020 r. Jeśli będziesz miał jakąkolwiek trudność ze spisaniem zadzwoń na Infolinię spisową: 22 279 99 99. Spisz się jak na rolnika przystało”

Spisu można dokonać samodzielnie na dwa sposoby:

 • poprzez formularz internetowy, dostępny wraz z instrukcją do logowania na stronie internetowej GUS: https://spisrolny.gov.pl
 • telefonicznie - w przypadku braku dostępu do Internetu – kontaktując się z infolinią spisową na numer 22 279 99 99 wew. 1 i wybrać opcję „Spisz się przez telefon”.

 

Loteria Powszechnego Spisu Rolnego 2020

https://loteria.spisrolny.gov.pl/

 Baner

 

ikona pdfUlotka, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.73 MB]

grafika

Grafika - O co zapytamy w spisie

Powszechny Spis rolny