Jesteś na: Gospodarka
Gospodarka
Główni pracodawcy w Gminie Uścimów
 
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2010 roku na terenie gminy Uścimów funkcjonowało 150 podmiotów gospodarczych, z czego 139 to podmioty sektory prywatnego. Wśród nich zdecydowanie dominowały osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (102), które zapewniają samozatrudnienie ich właścicielom. Do głównych pracodawców gminy należą mniej liczne podmioty gospodarcze, zatrudniające od kilkunastu do kilkudziesięciu osób. Do podmiotów tworzących najwięcej miejsc pracy w gminie Uścimów, zalicza się przedsiębiorstwa:
  • Polana sp. z o.o. z Ochoży - produkcja i sprzedaż owoców borówki amerykańskiej;
  • „Agrostar" sp. j. A. Starownik z Nowej Jedlanki - handel mięsem i wędlinami;
  • Jarosław Mazurek ze Starego Uścimowa, produkcja i sprzedaż materiałów budowlanych;
  • Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa w Starym Uścimowie - handel artykułami spożywczo-przemysłowymi, piekarnia;
  • Gospodarstwo Rybackie Jedlanka;
  • Zakład Przemysłu Drzewnego - Mariusz Sidor;
  • Green Star sp. z o.o. - węgiel drzewny, brykiety;
  • Ośrodek Wypoczynkowy p. Skałeckiej-Young w Jedlance Starej.
Główni pracodawcy gminy Uścimów prowadzą działalność w branżach tradycyjnych (takich jak handel, budownictwo, produkcja owoców) i tworzą głównie miejsca pracy tego typu.
 
Struktura podstawowych branż gospodarki
 
Struktura branżowa lokalnej gospodarki obejmuje liczbę podmiotów, prowadzących działalność w poszczególnych branżach, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności 2007 (PKD 2007). 
 
Pod względem branż, w jakich funkcjonowały przedsiębiorstwa, na terenie gminy Uścimów liczebnie dominowały podmioty prowadzące działalność w ramach handlu i napraw (sekcja G wg PKD 2007). W 2010 roku stanowiły one około jednej czwartej (24%) wszystkich przedsiębiorstw działających na obszarze gminy. Drugą pod względem liczebności grupą podmiotów są przedsiębiorstwa prowadzące działalność budownictwie. W 2010 roku miały one prawie 15-procentowy udział w liczbie podmiotów ogółem. Około 10% stanowią podmioty funkcjonujące w sektorze rolnictwa.
 
Liczba podmiotów gospodarczych w poszczególnych sektorach
 
Liczba podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na terenie gminy Uścimów w latach 2000-2010 wykazywała wahania, jednak ogólnie w badanym okresie wzrosła. W porównaniu do roku 2000, w roku 2010 na terenie gminy działalność prowadziło o 17 przedsiębiorstw więcej (wzrost o 12,8%).
 
Zdecydowaną większość (92,7%) podmiotów gospodarczych stanowiły przedsiębiorstwa sektora prywatnego. Również zmiany ich liczby miały największy wpływ na kształtowanie się liczby podmiotów ogółem. Liczebność podmiotów sektora publicznego jest stała, w latach 2000-2010 ich liczba wynosiła 11 lub 12 sztuk (ok. 7%).
 
Spośród 150 podmiotów gospodarczych funkcjonujących na obszarze gminy, największą liczebnie grupę stanowią osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W roku 2010 podmiotów tego typu było 102, co stanowiło 68% podmiotów gospodarczych ogółem.
Rolnictwo
 
Gmina Uścimów jest gminą typowo rolniczą, w której rolnictwo i działalność z nim powiązana posiadają dominujące znaczenie dla funkcjonowania sfery gospodarczej i społecznej oraz dla warunków życia mieszkańców.
 
Zgodnie z danymi zawartymi w Powszechnym Spisie Rolnym 2002, zgodnie z danymi z tamtego okresu na terenie gminy Uścimów znajdowało się 912 gospodarstw rolnych, z czego 911 (99,89%) to gospodarstwa indywidualne, natomiast 719 (78,8%) to gospodarstwa indywidualne powyżej 1 ha użytków rolnych.
 
Zdecydowana większość gospodarstw rolnych to gospodarstwa o areale nieprzekraczającym 10 ha - w 2002 roku było ich na terenie gminy 730, co stanowiło 80% wszystkich gospodarstw. Wielkość żadnego gospodarstwa nie przekroczyła 100 ha, tylko 5 gospodarstw posiadało areał większy, niż 50 ha.
 
W zagospodarowaniu gminnych gruntów zdecydowanie przeważają użytki rolne. W 2010 roku zajmowały 71% jej powierzchni. Wśród użytków rolnych największą powierzchnię zajmują grunty orne - 4289 ha (57,5%). Bardzo duży udział w jego powierzchni posiadają łąki i pastwiska, łącznie stanowią one jedną trzecią (32,5%) wszystkich użytków rolnych.
 
W strukturze zasiewów dominują zboża. Największy udział w powierzchni zasiewów posiada owies (ok. 30%), ponadto popularnymi uprawami zbożowymi są uprawy pszenżyta, mieszanek zbożowych oraz żyta. Poza uprawami zbożowymi, duże znaczenie dla lokalnej gospodarki rolnej posiadają uprawy truskawek i borówki.
 
Główne kierunki upraw i rodzaj zasiewów zdeterminowane są przez posiadane przez gminę Uścimów warunki glebowe.
 
W gminie Uścimów istnieją korzystne warunki do rozwoju hodowli bydła, trzody chlewnej oraz drobiu. Bardzo duży udział w powierzchni gminy posiadają łąki i pastwiska, łącznie stanowią one jedną trzecią (32,5%) wszystkich użytków rolnych. Ponadto, duże ilości produkowanych na terenie gminy zbóż stanowią zboża pastewne oraz ziemniaki, co sprzyja rozwojowi hodowli najpopularniejszych zwierząt gospodarskich.
 
Hodowla zwierząt na terenie gminy posiada przede wszystkim charakter tradycyjny i ekstensywny, mniejsza część gospodarstw prowadzi hodowle wyspecjalizowane, towarowe.
 
W ciągu ostatnich 10 lat kierunki rozwoju oraz główne cechy struktury upraw i hodowli zwierzęcej na terenie gminy Uścimów kształtowały się w sposób analogiczny do stanu na dzień przeprowadzania Powszechnego Spisu Rolnego 2002.
 
Na terenie gminy Uścimów zdecydowanie dominują gospodarstwa prowadzące wyłącznie działalność rolniczą. W 2002 roku stanowiły one około 80% wszystkich gospodarstw. Rolnictwo stanowi ważne źródło utrzymania w strukturze dochodów ludności gminy Uścimów. W 2002 roku było głównym źródłem utrzymania dla około 30% gospodarstw. 
 
Turystyka
 
Gmina Uścimów posiada duży potencjał do rozwoju turystyki. Do największych atrakcji turystycznych obszaru należą walory przyrodniczo-krajobrazowe. 
 
Gmina położona jest na Polesiu Lubelskim - makroregionie fizycznogeograficznym, stanowiącym północno-zachodnią część Polesia. Usytuowanie w obrębie Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego sprawia, iż terytorium gminy Uścimów posiada korzystne cechy, charakteryzujące cały obszar krainy, takie jak: formy krajobrazowe pochodzenia krasowego, wysokie walory środowiska przyrodniczego, występowanie naturalnych skupisk roślinności, przetworzonych przez człowieka w stopniu niskim. Specyficzną cechą tej krainy jest występowanie dużej liczby jezior pochodzenia krasowego, które zajmują ponad 27 km2 powierzchni obszaru. Na terenie gminy znajduje się dziewięć jezior wchodzących w skład Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, siedem z nich w całości położonych jest na jej terytorium, dwa częściowo.
 
Gmina Uścimów posiada szczególnie dobre warunki do rozwoju turystyki wypoczynkowej i krajobrazowej. Dzięki korzystnemu położeniu i niewielkim oddaleniu od ważniejszych ośrodków miejskich regionu, gmina może stać się ważnym ośrodkiem uprawiania turystyki weekendowej na obszarze województwa lubelskiego. Jest to rodzaj turystyki polegający na krótkookresowych wyjazdach rekreacyjnych i wybieraniu kilkudniowych wyjazdów jako alternatywy dłuższego wypoczynku wakacyjnego. Turystyka weekendowa jest szczególnie popularna wśród mieszkańców większych miast, którzy za cel krótkich podróży obierają sobie najczęściej obszary o wysokich walorach przyrodniczo-krajobrazowych, położone w niedalekiej odległości od ich miejsc zamieszkania. Cały obszar Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców Lublina jako miejsce krótkich, weekendowych wyjazdów. W procesie rozwoju turystyki powinno się także wykorzystać walory pochodzenia antropologicznego, które zostały wytworzone w wyniku działalności ludzkiej i przyciągnąć do gminy osoby szukające miejsc historycznych, zabytkowych budowli i pozostałości po nich.
 
Gmina cechuje się bardzo dobrym stanem środowiska, brakiem uciążliwych zakładów przemysłowych oraz dużą liczbą gospodarstw rolnych, które mogłyby się przebranżowić na agroturystykę. Agroturystyka staje się coraz bardziej popularną formą działalności wśród mieszkańców gminy.