Jesteś na: Gospodarka Program Czyste Powietrze
Program Czyste Powietrze

Plakat informacyjny z hasłem

Informujemy mieszkańców Gminy Uścimów, iż uruchomiony został Punkt Konsultacyjno – Informacyjny Rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, utworzenie punktu jest realizacją zawartego porozumienia pomiędzy Wójtem Gminy Uścimów a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

 

Punkt zlokalizowany jest w Urzędzie Gminy Stary Uścimów 37, pokój nr 0.4.

Godziny pracy punktu:

Poniedziałek 9:00 – 12:00

Środa 9:00 – 12:00

Czwartek 9:00 – 13:00

Telefon: 81 8523063 

 

Szczegółowe informacje na temat Programu Priorytetowego Czyste Powietrze dostępne są również na stronie:

www.czystepowietrze.gov.pl

 

Przydatne linki:
Portal Beneficjenta: https://portal.wfos.lublin.pl/ 
Kalkulator grubości izolacji: https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/ 
Kalkulator dotacji: https://www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/


„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Program „Czyste Powietrze” oferuje dofinansowanie właścicielom budynków jednorodzinnych na wymianę źródła ciepła i kompleksową termomodernizację budynków, co przekłada się na mniejsze zapotrzebowanie budynku na ciepło. Wymiana starego, nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe na nowoczesne, bardziej efektywne to inwestycja w zdrowie i bezpieczne ciepło w domu, lepsza jakość powietrza i docelowo niższe wydatki, ponieważ nowoczesne urządzenia zużywają mniej paliwa.

Od dnia 03.01.2023 r. wnioski o dofinansowanie w formie dotacji lub dotacji z prefinansowaniem Programu Priorytetowego Czyste Powietrze można składać wyłącznie poprzez: serwis gov.pl pod adresem https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze lub system Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl.

Formy złożenia wniosku:

 • ELEKTRONICZNA - Wypełniony wniosek w GWD z dołączonymi załącznikami w formie elektronicznej (skany lub dokumenty elektronicznie), podpisany elektronicznie przez Beneficjenta lub pełnomocnika, należy przesłać za pośrednictwem GWD do WFOŚiGW w Lublinie.
 • PAPIEROWA - Wypełniony wniosek w GWD należy przesłać za pośrednictwem GWD do WFOŚiGW w Lublinie, a następnie wydrukować i opatrzyć własnoręcznym podpisem Beneficjenta lub pełnomocnika. Tak przygotowany wniosek wraz z załącznikami w formie papierowej należy złożyć do WFOŚiGW w Lublinie.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami / współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w takich budynkach lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

 

Program obejmuje  trzy grupy Beneficjentów:

 1. uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – osoby, których roczny dochód  nie przekracza 135 000 zł  – możliwe dofinansowanie do 66 000 zł,
 2. uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym – możliwe dofinansowanie do 99 000 zł ,  
 3. uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania - osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym – możliwe dofinansowanie  do 135 000 zł.

 

Intensywność dofinansowania odnosi się do kosztów kwalifikowanych. Koszty kwalifikowane nie obejmują podatku od towarów i usług (VAT).

 

Zmieniona wersja Programu przewiduje dodatkowe dofinansowanie dla Beneficjentów, którzy zdecydują się na przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku. Przyznanie i wypłacenie wyższej kwoty dotacji do przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją budynku/lokalu mieszkalnego, możliwe będzie po spełnieniu łącznie następujących warunków:

 1. Został przeprowadzony audyt energetyczny budynku/lokalu mieszkalnego i został złożony wraz z wnioskiem o płatność Dokument podsumowujący audyt energetyczny, sporządzony na obowiązującym w ramach Programu wzorze;
 2. Osiągnięto co najmniej jeden wskaźnik kompleksowej termomodernizacji:
  1. zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową do 80 kWh/(m2*rok) lub
  2. zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40%;
 3. Zrealizowany został w całości wariant z audytu energetycznego gwarantujący osiągnięcie co najmniej jednego ze wskaźników określonych w pkt 2), nie później, niż do dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

 

Szczegółowe informacje na temat Programu Priorytetowego Czyste Powietrze dostępne są na stronie:

www.czystepowietrze.gov.pl

Dane liczbowe dotyczące stanu wdrażania Programu Czyste Powietrze na
terenie Gminy  Uścimów – stan na dzień 31.03.2024 r.:

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie - 90

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć -38

Kwota wypłaconych dotacji -1 155 336,23 zł

Dane liczbowe dotyczące stanu wdrażania Programu Czyste Powietrze na
terenie Gminy  Uścimów – stan na dzień 29.12.2023 r.:

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie - 81

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć -36

Kwota wypłaconych dotacji -937 911,27 zł

 

Dane liczbowe dotyczące stanu wdrażania Programu Czyste Powietrze na
terenie Gminy  Uścimów – stan na dzień 29.09.2023 r.:

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie - 73

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć - 28

Kwota wypłaconych dotacji - 684 476,23 zł

Dane liczbowe dotyczące stanu wdrażania Programu Czyste Powietrze na
terenie Gminy  Uścimów – stan na dzień 30.06.2023 r.:

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie - 67

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć -23

Kwota wypłaconych dotacji - 518 846,94 zł

 

Dane liczbowe dotyczące stanu wdrażania Programu Czyste Powietrze na
terenie Gminy  Uścimów – stan na dzień 31.03.2023 r.:

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie - 55

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć - 19

Kwota wypłaconych dotacji - 439 805,38 zł

 

Dane liczbowe dotyczące stanu wdrażania Programu Czyste Powietrze na
terenie Gminy  Uścimów – stan na dzień 30.12.2022 r.:

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie - 48

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć - 18

Kwota wypłaconych dotacji - 430 757,38 zł

 

Dane liczbowe dotyczące stanu wdrażania Programu Czyste Powietrze na
terenie Gminy  Uścimów – stan na dzień 30.09.2022 r.:

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie - 43

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć - 14

Kwota wypłaconych dotacji - 350 187,38 zł

 

Ważny komunikat w sprawie nieuczciwych ofert kierowanych do Wnioskodawców programu Czyste Powietrze

W związku z informacjami o nieuczciwych wykonawcach, którzy proponują wykonanie prac dofinansowanych z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” informujemy, iż Beneficjent dokonuje wyboru wykonawcy/ów realizujących usługi, dostawy, roboty budowalne w ramach przedsięwzięcia na własne ryzyko.

Wykonawców i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) nie łączy żadna umowa lub zobowiązanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów związanych z realizacją przedsięwzięcia, zawieranych przez Beneficjentów z wykonawcami.

Ważne jest, aby decyzje o zawarciu umowy były podejmowane przez Wnioskodawcę bez nacisków i bez pośpiechu, z możliwością przemyślenia i konsultacji wyboru w najbliższym środowisku społecznym: z sąsiadami, w gminie.

Zachęcamy do weryfikacji firmy jeszcze przed podpisaniem umowy.

Pierwszy krok aby zweryfikować uczciwość firmy to sprawdzenie w bezpłatnych publicznych, ogólnodostępnych źródłach czy firma jest zarejestrowana i jest aktywnym przedsiębiorcą. Można to zrobić w rejestrach dostępnych w sieci Internet:

 • Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – to spis dotyczący osób fizycznych, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą lub są wspólnikami spółki cywilnej,
 • Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) – tu sprawdzisz spółki prawa handlowego np. spółki z o.o., jawne, partnerskie, komandytowo-akcyjne, akcyjne
 • REGON (był obowiązkowy do 30 kwietnia 2018 r.) – tu znajdziesz m.in. spółki cywilne.
 • Portalu podatkowym Ministerstwa Finansów - Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT (tzw. biała lista podatników VAT) – tu sprawdzisz czy wykonawca jest czynnym podatnikiem VAT oraz czy numer identyfikacji podatkowej NIP podany przez niego jest poprawny, uchylony, unieważniony lub czy istnieje, a także sprawdzisz numery rachunków bankowych będących rachunkami rozliczeniowymi przedsiębiorcy.

 

Wybór polecanych lub znanych wnioskodawcy wykonawców jest wyborem, który minimalizuje ryzyko próby oszustwa. Warto sprawdzić opinie nt. firmy publikowane w internecie.

Prosimy w szczególności uważać na wykonawców, którzy oferują wyłącznie usługę pod warunkiem przesłania dofinansowania z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”- bezpośrednio na rachunek bankowy wykonawcy. Zwróćcie Państwo uwagę również na nazwę firmy i jej adres – czy nie budzą Państwa wątpliwości.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) nie promuje konkretnych firm instalacyjnych i wykonawczych.

Państwa nieufność powinno wzbudzić powoływanie się firmy wykonawczej na partnerstwo w Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze”, co nie ma uzasadnienia w praktyce. Bezpośrednimi partnerami operacyjnymi w programie „Czyste Powietrze” w odniesieniu do NFOŚiGW są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz GMINY (w programie „Czyste Powietrze” uczestniczy ponad 85% gmin w skali Polski), a także wybrane banki, wskazane na stronie internetowej: czystepowietrze.gov.pl.

Przede wszystkim warto współpracować z firmami poleconymi i znanymi na lokalnym rynku.

Mamy nadzieję, że niniejszy komunikat pozwoli Państwu przejść przez proces składania wniosku, inwestycyjny i rozliczenia w sposób bezpieczny i satysfakcjonujący. Z korzyścią dla środowiska i Państwa komfortu, zdrowia i portfela!

Program Czyste Powietrze