Jesteś na: Ochrona Danych Osobowych
Ochrona Danych Osobowych

dot. przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Uścimów

 

1.       Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Uścimów, Stary Uścimów 37, 21-109 Uścimów, tel. 81 852 30 45, email: sekretariat@uscimow.org.pl

2.       Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt:  iod@uscimow.org.pl Ewa Palus oraz jego zastępcę Panią Agnieszkę Błaziak -  iod@uscimow.org.pl 

3.       Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań statutowych.

4.       Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest:

a.       wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),

b.       wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),

c.        realizacja zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

d.       w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)

5.       Administrator może przekazać Pani/Pana dane osobowe jedynie uprawnionym z mocy prawa instytucjom (np. w szczególnych przypadkach organy sanitarne) czy podmiotom i tylko w dopuszczalnym prawnie zakresie.

6.       Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres:

a.       dla przetwarzania w związku z obowiązkiem prawnym – przez okres wynikający z właściwych przepisów dziedzinowych i z uwagi na odpowiadającą danym kategorię archiwalną

b.       dla przetwarzania w związku wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym przez czas wynikający z realizacji tego zadania

c.        dla umów- przez okres trwania umowy oraz okres dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń prawnych

d.       dla przetwarzania za zgodą – w okresie jej obowiązywania

7.       Osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa względem ich danych osobowych:

a.       do dostępu do swoich danych;

b.       do sprostowania swoich danych;

c.        do usunięcia swoich danych - dla przetwarzania na podstawie uzyskanej zgody;

d.       do ograniczenia przetwarzania swoich danych;

e.       do wniesienia sprzeciwu- dla przetwarzania w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym

f.         do cofnięcia zgody w dowolnym momencie- dla przetwarzania na podstawie uzyskanej zgody, przy czym jej wycofane nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgodny przed jej cofnięciem

g.       do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.       Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

9.       Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE.

10.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

Podanie danych osobowych przetwarzanych za zgodą jest dobrowolne.

 

Podstawy prawne:

·         Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

·         Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych