Jesteś na: Aktualności Ogłoszenie Starosty Lubartowskiego

Aktualności

Napis na niebieskim tle Ogłoszenie Starosty Lubartowskiego. W tle ręce z dokumentami.
opublikowano: 09-11-2020

Ogłoszenie Starosty Lubartowskiego

o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji gruntów i budynków dla obszarów obrębów geodezyjnych: Drozdówka, Głębokie, Jedlanka Nowa, Jedlanka Stara, Krasne, Maśluchy, Orzechów Kolonia, Rudka Starościańska, Uścimów Nowy, Uścimów Stary, Ochoża PGR, Jedlanka Stara PGR, wchodzących w skład jednostki ewidencyjnej 060813_2 Uścimów.

 

Lubartów, dnia 6.11.2020 r.
GEO.6641.1.26.2019

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 24a ust. 4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r, poz. 276 ze zm.).

 

Starosta Lubartowski

 

informuje o wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej projektu operatu opisowo–kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obszaru obrębów ewidencyjnych: 0001-Drozdówka, 0002-Głębokie, 0003-Jedlanka Nowa, 0004-Jedlanka Stara, 0005-Krasne, 0006-Maśluchy, 0007-Orzechów Kolonia, 0008-Rudka Starościańska, 0009-Uscimów Nowy, 0010-Uścimów Stary, 0011-Ochoża PGR, 0012-Jedlanka Stara PGR, wchodzących w skład jednostki ewidencyjnej 060813_2 Uścimów.

 

Wyłożenie nastąpi w okresie od dnia 23 listopada 2020 r. do dnia 11 grudnia 2020 r. w godzinach od 7.30 do 15.30, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubartowie przy ul. Słowackiego 8, pokój nr 23 - parter (wejście główne i na prawe skrzydło budynku).
 
Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo – kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania wyjaśnić niezgodności ze stanem faktycznym, a także wyeliminować ewentualne błędy i omyłki.
 
Po zakończeniu wyłożenia, upoważniony pracownik Starostwa Powiatowego w Lubartowie, posiadający uprawnienia, o których mowa w art. 43 pkt 2 ww. ustawy, przy udziale przedstawicieli wykonawcy prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym informuje zgłaszającego uwagi o sposobie rozpatrzenia uwag oraz sporządza wzmiankę o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole. Po upływie ww. terminu, dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.
 
Informacja o tym będzie ogłoszona przez Starostę Lubartowskiego w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Starostwa Powiatowego w Lubartowie.
 
Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo – kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego zgłaszać zarzuty do tych danych.
O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów Starosta rozstrzyga w drodze decyzji.
 
Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania w stosunku do gruntów, budynków i lokali, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo – kartograficznym nie są wiążące.
 
Zarzuty zgłaszane po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego będą traktowane jako wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.
Z up. Starosty
Wicestarosta Lubartowski
/-/
Lucjan Mileszczyk
/podpisano elektronicznie/

 

 

Zasady przyjmowania interesantów w Starostwie Powiatowym w Lubartowie

 

Zgodnie z § 1 zarządzenia Nr 24/20 Starosty Lubartowskiego z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Lubartowie ograniczeń w wykonywaniu zadań w okresie stanu zagrożenia epidemicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, wydanego w związku z § 13 ust. 1 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Starosta Lubartowski zarządził:

  1. wprowadził w okresie od dnia 22 kwietnia 2020 r. do odwołania, ograniczenia w obsłudze interesantów;

  2. wprowadził wykonywanie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom;

  3. dopuścił bezpośrednią obsługę klienta w wyznaczonych punktach informacyjnych na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Lubartowie.

  4. wszelkie sprawy, niewymagające osobistego stawiennictwa, należy załatwiać drogą pocztową, faxem (81 854 33 24), za pomocą poczty elektronicznej (geo@powiatlubartowski.pl), przez elektroniczną skrzynkę podawczą EPUAP, jak również drogą telefoniczną (tel. 81 855-20-70).

 

 

Liczba wyświetleń: 811
Powrót