Jesteś na: Aktualności OGŁOSZENIE

Aktualności

logo  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
opublikowano: 14-02-2023

OGŁOSZENIE

W związku z planowanym przystąpieniem Gminy Uścimów do programu  ”Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, niezbędnym jest przeprowadzenie inwentaryzacji odpadów rolniczych z terenu gminy.  

W związku z powyższym w ramach inwentaryzacji będą przyjmowane oświadczenia od zainteresowanych mieszkańców gminy o ilościach posiadanych w/w odpadów.

Udzielona pomoc będzie stanowiła pomoc de minimis* w rolnictwie. W związku z tym pomoc zostanie przyznana rolnikom, których limit pomocy de minimis w rolnictwie przyznany w ciągu ostatnich trzech lat nie przekroczył 20 000 euro. Do Oświadczenia należy dołączyć formularz dotyczący korzystania z pomocy de minimis w rolnictwie.

Druki oświadczeń dostępne są :

  • w Urzędzie Gminy w Starym Uścimowie – Sekretariat, Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
  • do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Termin składania oświadczeń – do 28 lutego 2023 r.

Miejsce składania oświadczeń – Urząd Gminy Uścimów – Sekretariat.

Gmina Uścimów będzie realizowała zadanie pod warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku i podpisania umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz po przeprowadzeniu wyboru wykonawcy zadania. Odpady będą odbierane tylko od tych rolników, którzy złożą formularz zgłoszeniowy oraz w takich ilościach jakie zostaną wskazane w oświadczeniu. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć odpady pochodzące z działalności rolniczej do wskazanego przez gminę miejsca.

Program usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej nie przewiduje finansowania podatku VAT. W związku z powyższym kwotą podatku VAT naliczonego od przekazanej ilości odpadów zostanie obciążony rolnik.

W przypadku, gdy cena za usuwanie odpadów rolniczych przekroczy koszt kwalifikowany zadania, czyli 500,00 zł za tonę, różnicę pokrywa właściciel odpadów, w wysokości zależnej od ilości dostarczonego odpadu rolniczego.

* Udzielona pomoc będzie stanowiła pomoc de minimis w rolnictwie zgodnie z zasadami pomocy publicznej określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013.9 z późn. zm.) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352.1).

Ikona pdfOświadczenie pomoc de minimis, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [62.21 KB]

Ikona pdfOświadczenie, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [101.80 KB]

Ikona pdfOgłoszenie, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [589.50 KB]

Liczba wyświetleń: 384
Powrót