Jesteś na: Aktualności Informacja o zasadach zgłaszania się...

Aktualności

Logo Gminy na tle dokumentów
opublikowano: 05-06-2023

Informacja o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziałuw debacie nad Raportem o stanie gminy za rok 2022

Każdego roku Wójt Gminy zobowiązany jest w terminie do dnia 31 maja przedstawić Radzie Gminy Uścimów raport o stanie gminy.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku 2022, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy Uścimów.

Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi. Sesja ta będzie zwołana na dzień 26 czerwca 2023 r.

Nad przedstawionym przez Wójta Raportem o stanie Gminy Uścimów w roku 2022 przeprowadza się debatę, w której uczestniczą radni, zabierając głos bez ograniczeń czasowych.

W debacie nad raportem mogą zabierać również głos mieszkańcy Gminy Uścimów. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do Przewodniczącego Rady Gminy Uścimów pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy (czyli do 25 czerwca 2023 r. do godz.15:30).

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, Rada przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania.

 

Ikona pdfRaport Gminy za 2022, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [813.72 KB]

Ikona pdfZgłoszenie do udziału w debacie, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [130.47 KB]

 

 

 

 

 

 

Liczba wyświetleń: 202
Powrót