Jesteś na: Aktualności ZAWIADOMIENIE

Aktualności

Napis Sesja rady Gminy Uścimów
opublikowano: 19-06-2023

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że XLVII sesja Rady Gminy Uścimów, odbędzie się dnia 26 czerwca 2023r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Uścimów

Porządek sesji:

 1. Otwarcie.
 2. Sprawdzenie obecności.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XLVI sesji Rady Gminy.
 5. Przedstawienie oceny bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego na terenie gminy w 2022r.
 6. Przedstawienie informacji na temat ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy.
 7. Informacja Wójta na temat realizacji zadań między sesjami.
 8. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Uścimów za rok 2022 i podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Uścimów:
  1. przedstawienie Raportu o stanie Gminy Uścimów (Raport o stanie gminy za rok 2022 dostępny pod
   adresem https://uguscimow.bip.lubelskie.pl w zakładce Zarządzenia Wójta Gminy).
  2. debata nad Raportem,
  3.  podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Uścimów.
 9. Absolutorium dla Wójta Gminy Uścimów:
  1. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu,
  2. przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Uścimów,
  3. zapoznanie się z Informacją o stanie mienia Gminy Uścimów na dzień 31 grudnia 2022 r.,
  4. zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii
   o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Uścimów za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia
   komunalnego,
  5. zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym wniosku o udzielenie absolutorium
   Wójtowi Gminy Uścimów za 2022 rok,
  6. zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie
   opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Uścimów o udzielenie absolutorium WójtowiGminy
   URZĄD GMINY UŚCIMÓW
   Uścimów z tytułu wykonania budżetu w 2022 r.,
  7. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
   Wójta Gminy Uścimów z wykonania budżetu za 2022 rok,
  8. podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Uścimów za 2022 rok.
 10. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2023,
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Uścimów,
  3. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Uścimów.
 11. Zapytania, wolne wnioski i informacje.
 12. Odpowiedzi na zapytania, wolne wnioski i informacje.
 13. Zakończenie sesji


Zapraszamy do oglądania transmisji z sesji:
https://www.youtube.com/channel/UCnNDOdQSCXL1uQFZu6wj4MQ


Przewodniczący Rady Gminy
(-) Krzysztof Duklewski

Liczba wyświetleń: 201
Powrót