Jesteś na: Aktualności ZAWIADOMIENIE

Aktualności

Zdjęcie przedstawia spotkanie grupy profesjonalistów widzianych z góry, z dokumentami i elektronicznymi urządzeniami, na środku napis "Sesja Rady Gminy Uścimów".
opublikowano: 14-06-2024

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że III sesja Rady Gminy Uścimów, odbędzie się dnia 28 czerwca 2024r. (piątek) o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Uścimów.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie.
 2. Sprawdzenie obecności.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad II sesji Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta na temat realizacji zadań między sesjami.
 6. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Uścimów za rok 2023 i podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Uścimów:
  1. przedstawienie Raportu o stanie Gminy Uścimów (Raport o stanie gminy za rok 2023 dostępny pod
   adresem https://uguscimow.bip.lubelskie.pl w zakładce Zarządzenia Wójta Gminy).
  2. debata nad Raportem,
  3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy za 2023 rok.
 7. Absolutorium dla Wójta Gminy Uścimów:
  1. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu,
  2. przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Uścimów,
  3. zapoznanie się z Informacją o stanie mienia Gminy Uścimów na dzień 31 grudnia 2023 r.,
  4. zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii
   o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Uścimów za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia
   komunalnego,
  5. zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym wniosku o udzielenie absolutorium
   Wójtowi Gminy Uścimów za 2023 rok,
  6. zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie
   opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Uścimów o udzielenie absolutorium WójtowiGminy
   Uścimów z tytułu wykonania budżetu w 2023 r.,
  7. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
   Wójta Gminy Uścimów z wykonania budżetu za 2023 rok,
  8. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.
 8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2024,
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Uścimów na lata 2024-2031,
  3. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
   Gminy Uścimów w 2024 roku”.
 9. Zapytania, wolne wnioski i informacje.
 10. Odpowiedzi na zapytania.
 11. Zakończenie sesji


Zapraszamy do oglądania transmisji z sesji:
https://transmisjaobrad.info/channels/284/gmina-uscimow/live


Przewodniczący Rady Gminy
 (-) Piotr Zbierski

Liczba wyświetleń: 336
Powrót