Jesteś na: Aktualności Przypomnienie o obowiązku poboru...

Aktualności

Przypomnienie o obowiązku poboru opłaty miejscowej
Obowiązek poboru opłaty miejscowej
opublikowano: 20-06-2024

Przypomnienie o obowiązku poboru opłaty miejscowej Obowiązek poboru opłaty miejscowej

 Wójt Gminy Uścimów przypomina o obowiązku wpłaty przez inkasentów opłaty miejscowej.

 Kwestię tę reguluje Uchwała Nr X/51/2015 Rady Gminy Uścimów z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia miejscowości odpowiadającym warunkom, jakie powinny spełnić miejscowości, w których można pobierać opłatę miejscową – miejscowości Krasne, Nowa Jedlanka, Rudka Starościańska, Nowy Uścimów i Stara Jedlanka ( Dz. Urz. Woj. Lub. z 2016 r. poz. 17) oraz Uchwały Nr XIV/80/2016 Rady Gminy Uścimów z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie opłaty miejscowej na terenie Gminy Uścimów (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2016 r. poz. 1628 z późn. zm.), Uchwały Nr XV/85/2016 Rady Gminy Uścimów z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/80/2016 Rady Gminy Uścimów z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie opłaty miejscowej na terenie Gminy Uścimów (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2016 r. poz. 2005) .

  • powinna być uiszczona opłata miejscowa w wysokości 2,00 zł dziennie - za każdą rozpoczętą dobę pobytu.
  • opłatę miejscową od dzieci do lat czternastu pobiera się w wysokości 50% stawi podstawowej

Wspomniana na wstępie Uchwała zarządza pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa. 

Na inkasentów opłaty miejscowej wyznaczone są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty, kwatery, wynajmujące domki letniskowych, agroturystykę, od osób fizycznych przebywających na terenie gminy dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych.

Pobierający opłatę miejscową wpłacają ją na konto Gminy Uścimów w terminie do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę. 

W przypadku zaniechania, uchylenia się od poboru opłaty miejscowej przez inkasentów, organ podatkowy będzie występował do właściwego organu dochodzenia do pociągnięcia do odpowiedzialności karno-skarbowej, stosownie z art. 77 i 79 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeksu Karnego Skarbowego (Dz. U z 2022 poz. 859) za dokonanie wykroczenia/przestępstwa skarbowego przeciwko obowiązkom podatkowym.

 

Uprzejmie proszę o terminowe i rzetelne odprowadzanie opłaty miejscowej.

Liczba wyświetleń: 172
Powrót