Jesteś na: Aktualności Informacja dla rolników

Aktualności

Informacja dla rolników
opublikowano: 14-01-2019

Informacja dla rolników

Wójt Gminy Uścimów przypomina wszystkim rolnikom – producentom rolnym, że w terminie od dnia 1 lutego 2019r. do 28 lutego 2019r. należy złożyć do Wójta, Burmistrza lub Prezydenta Miasta w zależności od miejsca położenia gruntów wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu, który posiada gospodarstwo rolne powyżej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych, według stanu na dzień 1 lutego danego roku określony w ewidencji gruntów i budynków, będących: własnością, we współwłasności z małżonkiem lub we współwłasności z innymi osobami, w dzierżawie.

Z gruntów będących we współwłasności z innymi osobami, może złożyć wniosek tylko jeden współwłaściciel a pozostali współwłaściciele wyrażają pisemną zgodę składając podpisy na wniosku. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków.

Od 01 stycznia 2019 roku każdy rolnik, który posiada bydło na podstawie zaświadczenia z ARiMR o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producentów rolnych może otrzymać roczny limit zwrotu podatku ustalony na podstawie art 4 ust. 2 Ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do producji rolnej

Każdy rolnik składając wniosek o zwrot podatku akcyzowego ma obowiązek dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego, wykorzystywanego wyłącznie do działalności rolniczej, wystawione od dnia 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019r., zaświadczenie z ARIMR o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, aktualne umowy dzierżawy lub oświadczenie o dzierżawionych działkach i oświadczenie o prowadzonej działalności rolniczej niezbędne do otrzymania pomocy publicznej w postaci zwrotu podatku akcyzowego oraz wskazać rachunek bankowy na który ma być dokonana wypłata podatku akcyzowego

 

Limit roczny ustala się w nastepujący sposób

 

100 litrów ON na 1 ha użytków rolnych

stawka zwrotu podatku na 1 litr to 1,00 zł.

 

100 litrów x wielkość użytków rolnych w ha x 1 zł.

 

30 litrów ON na jedną dużą jednostkę bydła

 

30 litrów x średnia roczna liczba dużych jednostek bydła w szt x 1 zł.

 

Liczba wyświetleń: 1238
Powrót