Jesteś na: Aktualności Zawiadomienie V sesja Rady Gminy...

Aktualności

Zawiadomienie V sesja Rady Gminy Uścimów VIII Kadencji 2018 – 2023
opublikowano: 17-01-2019

Zawiadomienie V sesja Rady Gminy Uścimów VIII Kadencji 2018 – 2023

Zawiadamiam, że V sesja Rady Gminy Uścimów, odbędzie się w dniu 24 stycznia 2019r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Uścimów.

Porządek sesji:
    1. Otwarcie.
    2. Przyjęcie porządku obrad.
    3. Przyjęcie protokołu z obrad III i IV sesji.
    4. Informacja Wójta na temat realizacji zadań między sesjami.
    5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2018 r.
    6. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   i Narkomanii za 2018 r.
    7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
    1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
    2) zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.
    3) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Uścimów oraz planów komisji stałych na 2019 r.
    4) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/191/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia  `    opłaty za zrzut ścieków dowożonych pojazdami asenizacyjnymi do gminnych oczyszczalni ścieków,
    5) uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Uścimów”,
    6) w sprawie zmiany uchwały Nr III/15/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie    zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie   dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
    8. Informacja o złożonych pisemnie w okresie międzysesyjnym interpelacjach i zapytaniach oraz        udzielonych odpowiedziach.
    9.  Zapytania, wolne wnioski i informacje.
    10.  Odpowiedzi na zapytania, wolne wnioski i informacje.
    11.  Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący

Rady Gminy Uścimów

Krzysztof Duklewski

 

Liczba wyświetleń: 1203
Powrót