Jesteś na: Aktualności Konkurs na najsmaczniejszą potrawę...

Aktualności

Konkurs na najsmaczniejszą potrawę obszaru LGD „Polesie”
opublikowano: 13-03-2019

Konkurs na najsmaczniejszą potrawę obszaru LGD „Polesie”

REGULAMIN KONKURSU na najsmaczniejszą potrawę obszaru LGD „Polesie”.

Cel konkursu:
Podstawowym celem zadania jest:
 • promocja zachowanego i przekazywanego kolejnym pokoleniom niematerialnego dziedzictwa kulturalnego związanego z lokalnymi potrawami oraz budowie tożsamości kulturowej w oparciu o ciągłość tradycji przekazywanej z pokolenia twórców na dzieci i młodzież,
 • wzmocnienie lokalnej tożsamości,
 • promocja lokalnych produktów i zdrowej żywności.
Konkurs organizowany jest w jednym etapie:
 1. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najsmaczniejszej potrawy obszaru LGD „Polesie”
 2. Potrawy powinny być związane z naszym obszarem geograficznym, charakteryzować się szczególnymi cechami, często wynikających ze specyficznych warunków klimatycznych i glebowych regionu, z którego pochodzą.
 3. Potrawy powinny być przygotowane tradycyjnymi metodami, ze składników lokalnie dostępnych, wywodzić się z tradycji i kultywowanych w danym regionie zwyczajów oraz być od dawna znane w okolicy.
 
Organizatorzy konkursu:
Głównym organizatorem konkursu jest Ochotnicza Straż Pożarna w Świerszczowie
 
Adresaci konkursu:
W konkursie mogą wziąć udział pełnoletni mieszkańcy obszaru LGD „Polesie”, tj. gmin: Łęczna, Cyców, Ludwin, Puchaczów, Spiczyn, Sosnowica, Urszulin, Uścimów, Wierzbica.
 
Warunki udziału w konkursie:
 1. udział w konkursie mogą brać pełnoletni mieszkańcy obszaru LGD „Polesie”,
 2. każdy z uczestników może zgłosić do konkursu wyłącznie jedna potrawę,
 3. warunkiem udziału we konkursie jest dostarczenie w terminie konkursu formularza zgłoszeniowego wg załączonego wzoru,
 4. zgłoszenia, o którym mowa wyżej przyjmuje i szczegółowych informacji udziela pracownik Urzędu Gminy w Cycowie p. Karolina Świeczak tel. 825677003 od 13 marca do dnia 2 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00,
 5. formularz zgłoszeniowy dostępny jest w siedzibie Organizatora, tj. w Remizie OSP w Świerszczowie. Ponadto formularz zgłoszeniowy wraz z regulaminem dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Cyców (www.ugcycow.pl) oraz w siedzibie UG Cyców w pok. nr 23,
 6. formularz zgłoszeniowy należy złożyć osobiście lub listownie pod adres: Urząd Gminy Cyców, ul. Chełmska 42, 21-070 Cyców (z dopiskiem: „Konkurs na najsmaczniejszą potrawę obszaru LGD „Polesie””) w terminie do 2 kwietnia 2019 roku do godz. 15.00. W przypadku formularzy przesłanych pocztą decyduje data wpływu do wyżej wymienionej instytucji,
 7. wszelkie produkty, sprzęt oraz naczynia niezbędne do przygotowania potrawy uczestnik zapewnia we własnym zakresie,
 8. członkowie Komisji Konkursowej nie mogą brać udziału w konkursie,
 9. uczestnicy konkursu zobowiązani są do zapoznania z regulaminem. Podpisanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu,
 10. uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
 
Kryteria oceny:
 
Potrawy będą oceniane wg. następujących kryteriów:
 • Smak potrawy (w skali 1-10)
 • Rzetelność i bogata historia receptury prezentowanych wyrobów konkursowych (w skali 1-10)
 • Wygląd oraz sposób zaprezentowania (w skali 1-10)
 
Uczestnik maksymalnie może uzyskać 30 punktów.
W skład Komisji Konkursowej wejdą przedstawiciel Lokalnej Grupy Działania, przedstawiciel organizatora oraz gość z zewnątrz. Członkowie Komisji spośród siebie wybiorą przewodniczącego.
Ilość punktów będzie decydowała o uzyskaniu I, II, oraz III miejsca, a w przypadku uzyskania przez poszczególne wyroby takiej samej ilości punktów, głos przewodniczącego jest głosem decydującym.
Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna
 
Termin Konkursu:
Zgłoszenia przyjmowane są od 13 marca 2019 r. do 2 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00.
Prezentacja potraw zgłoszonych do konkursu odbędzie się w Remizie OSP w Cycowie (ul. Chełmska 17A, 21-070 Cyców) w godz. 10.00 – 12.00. Komisja rozpocznie obrady 7 kwietnia 2019 r. o godz. 10.30.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 7 kwietnia 2019 r.
 
Nagrody:
Przyznaje się nagrody rzeczowe.
Wszystkim uczestnikom konkursu wręczone zostaną pamiątkowe dyplomy.
 
Postanowienia końcowe:
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmiany czasu trwania konkursu jak również zmiany terminu ogłoszenia jego wyników
 2. Organizatorowi przysługuje prawo przerwania i unieważnienia konkursu w przypadku zgłoszenia się zbyt małej liczby uczestników
 3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych niniejszym regulaminem lub podadzą nieprawdziwe informacje zostaną wykluczone z konkursu
 
Świerszczów, dnia 13 marca 2019 r.

 
Świerszczów, dn. 05-09-2018
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:
 

Administratorem Pana/i Danych jest:

Ochotnicza Straż pożarna w Świerszczowie

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

Przeprowadzenia konkursu na najsmaczniejsza potrawę obszaru LGD „Polesie”

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

udzielona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:

Pana/Pani dane będą przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w celu rozliczenia realizacji operacji ze środków PROW 2014-2020.

Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres archiwizacyjny

Ma Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
 2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 4. przenoszenia danych,
 5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,
 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podane przez Panią/Pana dane są:

warunkiem udziału w konkursie

Pani/Pana dane:

nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji lub/i profilowaniu.

 
 
 
 
Liczba wyświetleń: 989
Powrót