Jesteś na: Aktualności Zawiadomienie - XV nadzwyczajna sesja...

Aktualności

Zawiadomienie - XV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Uścimów
opublikowano: 07-01-2020

Zawiadomienie - XV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Uścimów

10 stycznia 2020 r. (piątek) o godz. 1300 w sala konferencyjna Urzędu Gminy Uścimów.

ZAWIADOMIENIE - XV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Uścimów , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [66.96 KB]


Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2019 r. poz.506 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Wójta Gminy Uścimów
zwołana zostaje XV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Uścimów, która odbędzie się w dniu
10 stycznia 2020 r. (piątek) o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Uścimów.
Porządek sesji:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad z poprzedniej sesji.
4. Informacja Wójta na temat realizacji zadań między sesjami.
5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,
3) uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Uścimów”,
4) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Uścimów i zagospodarowania
odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę,
5) ustalenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie
odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Uścimów,
6) zmiany uchwały nr VI/31/2019 Rady Gminy Uścimów z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości
stawki tej opłaty,
7) ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie
drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z
potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
6. Zapytania, wolne wnioski i informacje.
7. Odpowiedzi na zapytania, wolne wnioski i informacje.
8. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Krzysztof Duklewski
Liczba wyświetleń: 759
Powrót