Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie XIX sesja Rady Gminy...

Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie XIX sesja Rady Gminy Uścimów VIII Kadencji 2018 – 2023
opublikowano: 09-06-2020

Zawiadomienie XIX sesja Rady Gminy Uścimów VIII Kadencji 2018 – 2023

Zawiadamiam, że XIX sesja Rady Gminy Uścimów, odbędzie się w trybie zdalnym, dnia 23 czerwca 2020 r. (wtorek) od godz. 10. 00.

Porządek sesji:
 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XVIII sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta na temat realizacji zadań między sesjami.
 5. Przedstawienie oceny bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego na terenie Gminy Uścimów w 2019 r.
 6. Przedstawienie informacji na temat ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Uścimów.
 7. Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Uścimów za 2019 rok.
 8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Uścimowie za 2019 r.
 9. Przedstawienie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Uścimów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i o wolontariacie za
 10. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Uścimów za 2019 r. i podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Uścimów:
  • przedstawienie Raportu o stanie Gminy Uścimów (Raport o stanie gminy za rok 2019 dostępny pod adresem https://uguscimow.bip.lubelskie.pl w zakładce Zarządzenia Wójta Gminy),
  • debata nad Raportem,
  • podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Uścimów.
 11. Absolutorium dla Wójta Gminy Uścimów:
  • przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu,
  • przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Uścimów,
  • zapoznanie się z Informacją o stanie mienia Gminy Uścimów na dzień 31 grudnia 2019 r.
  • zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Uścimów za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
  • zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Uścimów za 2019 rok,
  • zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Uścimów o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Uścimów z tytułu wykonania budżetu w 2019 r.
  • podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Uścimów z wykonania budżetu za 2019 rok,
  • podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Uścimów za 2019 rok.
 12. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
  • zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.,
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,
  • ustanowienia i zasad używania symboli Gminy Uścimów,
  • ustanowienia, zasad nadawania, wręczania oraz noszenia Odznaki Honorowej Gminy Uścimów,
  • rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Uścimów,
  • przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Uścimów na lata 2020-2022, 7) zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Uścimów oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji Elektronicznej.
 13. Zapytania, wolne wnioski i informacje.
 14. Odpowiedzi na zapytania, wolne wnioski i informacje.
 15. Zakończenie sesji.


SERDECZNIE ZAPRASZAMY
 
Przewodniczący Rady Gminy
(-) Krzysztof Duklewski
 
Liczba wyświetleń: 810
Powrót