Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy ZAPROSZENIE

Sesje Rady Gminy

Sesja rady gminy Uścimów
opublikowano: 18-11-2020

ZAPROSZENIE

Zapraszam na XXIII sesję Rady Gminy Uścimów. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym, dnia 25 listopada 2020 r. (środa) o godz. 11:00

Porządek sesji:
 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Informacja Wójta na temat realizacji zadań między sesjami.
 4. Przyjęcie protokołów z obrad XXI i XXII sesji Rady Gminy.
 5. Przyjęcie informacji o osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po terminie, nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych; działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w analizowanych oświadczeniach majątkowych.
 6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Uścimów na lata 2020-2029,
  2. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2021 r.,
  3. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok,
  4. określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych,
  5. uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Uścimów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi a art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2021 r.",
  6. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Ostrów Lubelski w zakresie dowozu dzieci z Gminy Uścimów do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Firleju,
  7. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości nr 58/2 położonej w miejscowości Drozdówka, gm. Uścimów stanowiące własność Gminy Uścimów,
  8. zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat zawierane są kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
 7. Zapytania, wolne wnioski i informacje.
 8. Odpowiedzi na zapytania, wolne wnioski i informacje.
 9. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady Gminy
 (-)
Krzysztof Duklewski
Liczba wyświetleń: 589
Powrót