Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy ZAWIADOMIENIE

Sesje Rady Gminy

Grafika z napisem Sesja Rady Gminy
opublikowano: 03-03-2021

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że XXVI sesja Rady Gminy Uścimów, odbędzie się w trybie zdalnym, dnia 9 marca 2021 r. (wtorek) o godz. 9:00

Porządek sesji:
 
 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXV sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta na temat realizacji zadań między sesjami.
 5. Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2020 r.
 6. Przedstawienie oceny funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Uścimowie za 2020 rok.
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Gminy i komisji stałych za rok 2020.
 8. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Uścimów.
 9. Przedstawienie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań.
 10. Omówienie kosztów eksploatacji wodociągów, kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków i ustalenie taryf za wodę i ścieki.
 11. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2021,
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,
  3. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej,
  4. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Uścimów na 2021 rok,
  5. przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Uścimów w 2021 roku",
  6. uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Uścimów”,
  7. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Uścimów i zagospodarowania odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości,
  8. przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021 – 2023”.
 12. Zapytania, wolne wnioski i informacje.
 13. Odpowiedzi na zapytania, wolne wnioski i informacje.
 14. Zakończenie sesji.
 
 
Zapraszamy do oglądania transmisji na żywo:
 
Przewodniczący Rady Gminy
(-) Krzysztof Duklewski
 
Liczba wyświetleń: 697
Powrót