Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie o XXXII sesji Rady...

Sesje Rady Gminy

Grafika z napisem Sesja Rady Gminy Uścimów
opublikowano: 22-11-2021

Zawiadomienie o XXXII sesji Rady Gminy Uścimów

Zawiadamiam, że XXXII sesja Rady Gminy Uścimów, odbędzie się, dnia 29 listopada 2021 r. (poniedziałek) o godz. 11:00 w trybie zdalnym.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXI sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta na temat realizacji zadań między sesjami.
 5. Przyjęcie informacji o osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po terminie, nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych; działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w analizowanych oświadczeniach majątkowych.
 6. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny.
 7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2021,
  2. ustalenia wysokości diet radnym, członkom komisji rady, przewodniczącym komisji rady, przewodniczącemu rady, wiceprzewodniczącym rady i sołtysom oraz zasad ich wypłacania,
  3. ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Uścimów,
  4. udzielenia dotacji dla Powiatu Lubartowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1570 L w miejscowości Ostrów Lubelski – ul. Żabia i rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 1570 L i 1574 L na odcinku Głębokie – Stary Uścimów”,
  5. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Ostrów Lubelski w zakresie dowozu dzieci z Gminy Uścimów do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Firleju,
  6. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2022r.,
  7. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
  8. zamiaru przystąpienia Gminy Uścimów do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w celu przekazania zarządzania gospodarką odpadową,
  9. uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Uścimów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2022 r.",
  10. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Starostwa Powiatowego w Lubartowie, położonej w miejscowości Drozdówka.
 8. Zapytania, wolne wnioski i informacje.
 9. Odpowiedzi na zapytania, wolne wnioski i informacje.
 10. Zakończenie sesji.
 
Zapraszamy do oglądania transmisji z sesji: https://www.youtube.com/channel/UCnNDOdQSCXL1uQFZu6wj4MQ
 
 
Przewodniczący Rady
(-) Krzysztof Duklewski
Liczba wyświetleń: 566
Powrót