Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy ZAWIADOMIENIE

Sesje Rady Gminy

Napis Sesja Rady Gminy Uscimów
opublikowano: 21-06-2022

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że XXXVII sesja Rady Gminy Uścimów, odbędzie się dnia 27 czerwca 2022 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Uścimów.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVI sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta na temat realizacji zadań między sesjami.
 5. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Uścimów za rok 2021 i podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Uścimów:
  1. przedstawienie Raportu o stanie Gminy Uścimów (Raport o stanie gminy za rok 2021 dostępny pod adresem https://uguscimow.bip.lubelskie.pl w zakładce Zarządzenia Wójta Gminy).
  2. debata nad Raportem,
  3. podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Uścimów.
 6. Absolutorium dla Wójta Gminy Uścimów:
  1. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu,
  2. przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Uścimów,
  3. zapoznanie się z Informacją o stanie mienia Gminy Uścimów na dzień 31 grudnia 2021 r.,
  4. zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Uścimów za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
  5. zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Uścimów za 2021 rok,
  6. zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Uścimów o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu w 2021 r.,
  7. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Uścimów z wykonania budżetu za 2021 rok,
  8. podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Uścimów za 2021 rok.
 7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2022,
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Uścimów na lata 2022-2032,
  3. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Krasne, gm. Uścimów, stanowiącej własność Gminy Uścimów.
 8. Zapytania, wolne wnioski i informacje.
 9. Odpowiedzi na zapytania, wolne wnioski i informacje.
 10. Zakończenie sesji.
Liczba wyświetleń: 460
Powrót