Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY GMINY UŚCIMÓW

Sesje Rady Gminy

Napis Sesja Rady Gminy Uścimów
opublikowano: 16-11-2022

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY GMINY UŚCIMÓW

Zawiadamiam, że XLI sesja Rady Gminy Uścimów, odbędzie się dnia 23 listopada 2022 r. (środa) o godz. 11:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Uścimów.

Porządek sesji:
 
 1. Otwarcie.
 2. Sprawdzenie obecności.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XL sesji Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta na temat realizacji zadań między sesjami.
 6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2022;
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Uścimów na lata 2022-2032;
  3. wprowadzenia zmian w uchwale o emisji obligacji serii D21, A22, B22, C22, A23 oraz A24 oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
  4. wprowadzenia zmian w uchwale o emisji obligacji serii A21, B21 i C21 oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
  5. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2023 r.;
  6. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Uścimów na rok 2023;
  7. określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Uścimów na 2023 r.
  8. uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Uścimów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnian 2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2023 r."
  9. określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu do celów zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców do placówek, o których mowa w art.2 pkt 1, 2a, 2b i 7 ustawy Prawo oświatowe;
 7. Zapytania, wolne wnioski i informacje.
 8. Odpowiedzi na zapytania, wolne wnioski i informacje.
 9. Zakończenie sesji.
 
Zapraszamy do oglądania transmisji z sesji:
 
Przewodniczący Rady Gminy
(-) Krzysztof Duklewski
Liczba wyświetleń: 443
Powrót