Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie o XLIII sesji Rady...

Sesje Rady Gminy

Napis na niebieskim tle Sesja Rady Gminy Uścimów
opublikowano: 23-01-2023

Zawiadomienie o XLIII sesji Rady Gminy Uścimów

Zawiadamiam, że XLIII sesja Rady Gminy Uścimów, odbędzie się dnia 27 stycznia 2023 r. (piątek) o godz. 10:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Uścimów.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie obecności.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XLII sesji Rady Gminy. 
 5. Informacja Wójta na temat realizacji zadań między sesjami.
 6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
  1. uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Uścimów;
  2. uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Uścimów i zagospodarowania odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę;
  3. uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych;
  4. uchwała w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego ,,Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023 w Gminie Uścimów;
  5. uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023-2027;
  6. uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Uścimów na lata 2023-2025;
  7. uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr III/15/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
  8. uchwała w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Uścimów;
  9. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu do celów zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców do placówek o których mowa w art.2 pkt 1, 2a, 2b i 7 ustawy Prawo oświatowe;
  10. uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Uścimów.
 7. Zapytania, wolne wnioski i informacje.
 8. Odpowiedzi na zapytania, wolne wnioski i informacje.
 9. Zakończenie sesji.


Zapraszamy do oglądania transmisji z sesji:

https://www.youtube.com/channel/UCnNDOdQSCXL1uQFZu6wj4MQ

 

 

Przewodniczący Rady
(-) Krzysztof Duklewski
Liczba wyświetleń: 399
Powrót