Jesteś na: Aktualności Współpraca z Organizacjami Pożytku... Zarządzenie Nr 24/2023 Wójta Gminy...

Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego

Logo Gminy na tle dokumentów
opublikowano: 16-02-2023

Zarządzenie Nr 24/2023 Wójta Gminy Uścimów z dnia 15 lutego 2023 r.

w sprawie przedłużenia terminu składania ofert w otwartym konkursie ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2023 roku zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, ze zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, ze zm.) oraz w związku z uchwałą Nr XLI/256/2022 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Uścimów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2023 r." (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2022 r. poz. 6035) zarządza się, co następuje:

 

§ 1 W ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty, o których mowa a art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2023 roku zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2023Wójta Gminy Uścimów z dnia 24 stycznia 2023 roku w zakresie:
  • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  • Wspieranie kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

W części V pkt. 1 Termin składania ofert ogłoszenie otrzymuje brzmienie” Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 23 lutego 2023 r. do godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Uścimów, Stary Uścimów 37, 21-109 Stary Uścimów lub przesłać pocztą na adres Urzędu.

 

W części VI. pkt. 1 Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty otrzymuje brzmienie: „Otwarcie ofert zostanie przeprowadzone w dniu 24 lutego 2023 r. o godzinie 9.00 „

 

§ 2 Informacja o zmianie terminu składania ofert publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej : https://uguscimow.bip.lubelskie.pl
  2. na stronie internetowej Urzędu Gminy Uścimów : https://uscimow.org.pl
  3. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędzie Gminy Uścimów

§ 3 Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Uścimów

 

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisani.

 

 

Z up. Wójta Gminy Uścimów
    mgr Radosław Szumiec
    Zastępca Wójta Gminy
 

 

 

 

 

Liczba wyświetleń: 220
Powrót