Jesteś na: Gospodarka Projekty ze środków zewnętrznych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Małe PRZEDSZKOLA - PO KL

PO KL

Małe PRZEDSZKOLA - PO KL
opublikowano: 21-03-2018

Małe PRZEDSZKOLA - PO KL

Projekt pn. „Małe PRZEDSZKOLA przy wiejskich szkołach” Nr: POKL.09.01.01-06-104/09 zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Beneficjent: Gmina Uścimów.

Projekt „Małe PRZEDSZKOLA przy wiejskich szkołach” jest odpowiedzią na potrzebę zmniejszenia nierówności w zakresie dostępu do wczesnej edukacji przedszkolnej dzieci w wieku 3-5 lat z terenu Gminy Uścimów, a przez to zwiększenia ich szansy na dobry start życiowy.
 
Uczestnikami projektu są dzieci w grupie wiekowej od 3 do 5 lat, zamieszkałe na terenie gminy Uścimów oraz ich rodzice/prawni opiekunowie. Projekt zakłada udzielenie bezpośredniego wsparcia 44 dzieciom w wieku 3-5 lat, oraz 44 rodzicom/opiekunom tych dzieci.
 
Celem ogólnym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych 44 dzieci, w wieku 3-5 lat, zamieszkałych na terenie gminy Uścimów, jako istotnego czynnika zwiększającego szanse na dobry start życiowy.
 
Cele szczegółowe projektu:
  • zwiększenie stopnia upowszechnienia edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich poprzez utworzenie punktów przedszkolnych oraz objęcie procesem wychowania przedszkolnego 44 dzieci, w wieku 3-5 lat z terenu gminy Uścimów,
  • wzrost kompetencji kluczowych dzieci z obszarów wiejskich,
  • wczesne wykrywanie i minimalizowanie dysfunkcji rozwojowych i logopedycznych u dzieci w wieku 3-5 lat,
  • podniesienie świadomości rodziców na temat edukacji przedszkolnej.

PO KL

Liczba wyświetleń: 1067
Powrót