Jesteś na: Gospodarka Projekty ze środków zewnętrznych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Indywidualizacja szansą na lepszy rozwój

PO KL   Odsłuchaj

Indywidualizacja szansą na lepszy rozwój

„Indywidualizacja szansą na lepszy rozwój” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnianie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych realizowany jest w trzech Szkołach na terenie Gminy Uścimów tj: Szkoła Podstawowa w Nowej Jedlance ,Szkoła Podstawowa w Starym Uścimowie oraz w Szkole Podstawowej w Krasnem.

Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez zaspokajanie specjalnych potrzeb edukacyjnych przez indywidualizację procesu kształcenia dzieci
z klas I-III Szkół Podstawowych na terenie Gminy Uścimów.
Celem szczegółowym projektu jest:
-zmniejszenie deficytów rozwojowych i trudności w nauce poprzez realizację zajęć dodatkowych
-rozwijanie umiejetności i zainteresowań dzieci utalentowanych poprzez realizację zajęć dodatkowych
-doposażenie trzech szkół podstawowych z terenu Gminy Uścimów w pomoce dydaktyczne służące realizacji dodatkowych zajęć .


Uczniowie klas I-III Szkół Podstawowych z terenu Gminy Uścimów uczestniczą w dodatkowych zajęciach wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego, tj.:
- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji
-zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętnościami matematycznych
-zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie
-zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.
 
PO KL
Liczba wyświetleń: 478
Powrót