Jesteś na: Gospodarka Projekty ze środków zewnętrznych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Indywidualizacja szansą na lepszy rozwój

PO KL

Indywidualizacja szansą na lepszy rozwój
opublikowano: 21-03-2018

Indywidualizacja szansą na lepszy rozwój

„Indywidualizacja szansą na lepszy rozwój” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnianie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych realizowany jest w trzech Szkołach na terenie Gminy Uścimów tj: Szkoła Podstawowa w Nowej Jedlance ,Szkoła Podstawowa w Starym Uścimowie oraz w Szkole Podstawowej w Krasnem.

Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez zaspokajanie specjalnych potrzeb edukacyjnych przez indywidualizację procesu kształcenia dzieci
z klas I-III Szkół Podstawowych na terenie Gminy Uścimów.
Celem szczegółowym projektu jest:
-zmniejszenie deficytów rozwojowych i trudności w nauce poprzez realizację zajęć dodatkowych
-rozwijanie umiejetności i zainteresowań dzieci utalentowanych poprzez realizację zajęć dodatkowych
-doposażenie trzech szkół podstawowych z terenu Gminy Uścimów w pomoce dydaktyczne służące realizacji dodatkowych zajęć .


Uczniowie klas I-III Szkół Podstawowych z terenu Gminy Uścimów uczestniczą w dodatkowych zajęciach wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego, tj.:
- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji
-zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętnościami matematycznych
-zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie
-zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.
 
PO KL
Liczba wyświetleń: 945
Powrót