Jesteś na: Gospodarka Projekty ze środków zewnętrznych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na... Operacja pn.: „*Modernizacja...

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Flaga Unii europejskiej i logo Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i napis Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
opublikowano: 15-05-2023

Operacja pn.: „*Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Uścimów - poprawa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi”.*

Wójt Gminy Uścimów informuje, iż w dniu 4.03.2021 r. została podpisana Umowa Nr 00145-65150-UM0300238/20 pomiędzy Gminą Uścimów a Województwem Lubelskim na realizację operacji pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Uścimów - poprawa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Realizację operacji zaplanowano w dwóch etapach:

I etap: „Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Kolonia Orzechów”,

II etap: „Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Stary Uścimów”.

W ramach zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Kolonia Orzechów” zaplanowano wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie sieci wodociągowej od włączenia do istniejącej sieci wodociągowej na dz. nr ewid. 131 w msc. Orzechów Kolonia wzdłuż drogi powiatowej Nr 1571L oznaczonej w MPZP symbolem KDL3 z odejściem w drogę gminną i drogi wewnętrzne dla zaopatrzenia w wodę do celów socjalnych i p.poż. terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonej w miejscowym planie symbolami: 5 MN1, 5 MN2, 5 MN3.

W ramach zadania pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Stary Uścimów” zaplanowano wykonanie robót budowlanych obejmujących swym zakresem branżę budowlaną: przepompownię ścieków surowych, zbiornik osadu wtórnego, budynek piaskownika, zbiornik stabilizacji osadu nadmiernego, budynek socjalno-techniczny, silos na wapno, reaktor biologiczny; branżę inżynieryjną: budynek techniczny, pomieszczenie piaskownika wirowego i stacja dmuchaw, punkt zlewni ścieków dowożonych, pomieszczenie sita pionowego, reaktor, pompownia ścieków surowych, komora zasuw, osadnik wtórny, zbiornik stabilizacji osadu nadmiernego, pompownia osadu powtórnego, komora zasuw KZ2, komora zasuw KZ3, komora pomiarowa osadu, komora pomiarowa ścieków oczyszczonych, sieci technologiczne, obiekty na sieciach, rozruch oczyszczalni ścieków; branżę elektryczną i AKPiA: prace demontażowe wraz z utylizacją materiałów z demontażu, linie kablowe i oświetlenie terenu, montaż urządzeń rozdzielczych, konstrukcje nośne, instalacje elektryczne, instalacja sygnalizacji włamania, instalacja AKPiA; zagospodarowanie terenu, drogi i place: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowa, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, elementy ulic.

Celem operacji jest poprawa i podwyższenie na terenie Gminy Uścimów parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Stary Uścimów i rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Orzechów Kolonia.

Całkowita wartość projektu wg umowy: 5 326 572,84 zł brutto

Wartość kosztów kwalifikowalnych: 4 300 547,03 zł

Wartość dofinansowania ze środków UE (63,63%): 2 736 437,00 zł, w tym:

dla etapu I: „Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Kolonia Orzechów” kwota: 200 006,00 zł;

dla etapu II: „Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Stary Uścimów” kwota: 2 536 431,00 zł

Liczba wyświetleń: 167
Powrót