Jesteś na: Gospodarka Projekty ze środków zewnętrznych Regionalny Program Operacyjny... GMINA UŚCIMÓW PRZYJAZNA ŚRODOWISKU

RPO WL

GMINA UŚCIMÓW PRZYJAZNA ŚRODOWISKU
opublikowano: 21-03-2018

GMINA UŚCIMÓW PRZYJAZNA ŚRODOWISKU

TYTUŁ PROJEKTU: Gmina Uścimów przyjazna środowisku
NR UMOWY O DOFINANSOWANIE: 02/12-UDA-RPLU.06.02.00-06-103/12-00-0675
PROGRAM OPERACYJNY: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013
OŚ PRIORYTETOWA: VI. Środowisko i czysta energia
DZIAŁANIE: 6.2 Energia przyjazna środowisku
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 952 027,69 zł
KWOTA DOFINANSOWANIA Z EFRR: 2 304 728,15 zł
BENEFICJENT: Gmina Uścimów
 
 
Cele projektu
 
Celem bezpośrednim projektu jest poprawa jakości środowiska oraz podniesienie stanu bezpieczeństwa energetycznego w Gminie Uścimów poprzez wykorzystanie alternatywnych źródeł energii. Natomiast celem nadrzędnym (długofalowe oddziaływanie
projektu) jest zwiększenie poziomu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Uścimów.
 
Opis projektu
 
W ramach projektu zaplanowano zakup i instalację 301 urządzeń wykorzystujących alternatywne źródła energii w postaci instalacji solarnych. Zostaną one zamontowane na prywatnych budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy. Całkowita moc obiektów wykorzystujących odnawialne źródła energii wyniesie 1,54 MW. Z zamontowanych urządzeń będzie korzystać ponad 1300 osób, co stanowi około 40% mieszkańców gminy.
 
Realizacja projektu poprawi jakość środowiska naturalnego Gminy Uścimów poprzez ograniczenie emisji CO2 do atmosfery, a także podniesie poziom wykorzystania alternatywnych źródeł energii w skali regionalnej i krajowej. Przyczyni się również do rozwoju społeczno – gospodarczego poprzez poprawę warunków życia mieszkańców, podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności gminy oraz stworzenie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej opartej na wykorzystaniu zasobów własnych gminy (produkcja biomasy, turystyka, produkcja ekologiczna). Niniejsza inicjatywa wpłynie także pozytywnie na poprawę stanu infrastruktury energetycznej wykorzystującej odnawialne źródła energii.
 
RPO WL
Liczba wyświetleń: 1021
Powrót