Jesteś na: Gospodarka Projekty ze środków zewnętrznych Regionalny Program Operacyjny... Projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji...

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowa Jedlanka, Rudka Starościańska, Stara Jedlanka, Stara Jedlanka PGR i Drozdówka - III etap”
opublikowano: 24-07-2020

Projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowa Jedlanka, Rudka Starościańska, Stara Jedlanka, Stara Jedlanka PGR i Drozdówka - III etap”

W dniu 23.05.2018 r. została podpisana Umowa Nr RPLU.06.04.00-06-0034/17-00 pomiędzy Gminą Uścimów a Województwem Lubelskim na realizację projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowa Jedlanka, Rudka Starościańska, Stara Jedlanka, Stara Jedlanka PGR i Drozdówka - III etap” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 6 Ochrona Środowiska i Efektywne Wykorzystanie Zasobów, Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa.

logotypy unijne dofinansowania
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
 
 
Celem projektu jest podniesienie standardu życia społecznego i kształtowanie zrównoważonego rozwoju gospodarczego gminy. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w znaczący sposób przyczyni się do ograniczenia ryzyka skażenia wód i gleby oraz poprawy jakości życia na terenie Gminy Uścimów.
 
Całkowita wartość projektu wg umowy: 5 207 291,04 zł brutto.
 
Kwota dofinansowania ze środków UE: 3 611 249,90 zł.
 
Opis projektu:
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rudka Starościańska, Stara Jedlanka i Drozdówka położonych na terenie Aglomeracji „Jedlanka”. W ramach prac budowlanych przewidziano wykonanie robót ziemnych pod układane przewody kanalizacyjne, połączenia układanych elementów z siecią istniejącą, wpięcia do wykonanego przewodu przyłącza domowego zakończonego indywidualną przepompownią ścieków zasiloną z wewnętrznej instalacji elektrycznej użytkownika, budowę pompowni strefowej w Drozdówce, wpięcie odcinka sieci kanalizacji do istniejącej pompowni strefowej w Starej Jedlance, wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków w Nowej Jedlance. Łączna długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wynosi 12,81 km.
 
W dniu 15 marca 2019 r.. Wójt Gminy Uścimów podpisał umowę z wykonawcą „WELKO” Ewelina Pelc z siedzibą w Kosina 750 gm. Łańcut, powiat łańcucki, woj. podkarpackie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji „Jedlanka”. Termin wykonana prac przewidziano do grudnia 2019 r.
Liczba wyświetleń: 685
Powrót