Jesteś na: Gospodarka Projekty ze środków zewnętrznych Regionalny Program Operacyjny... Projekt pn. „Modernizacja...

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Logo Gminy na tle dokumentów
opublikowano: 19-11-2021

Projekt pn. „Modernizacja infrastruktury wodociągowej w Gminie Uścimów”

Wójt Gminy Uścimów informuje, że w dniu 24.07.2019 r. została podpisana Umowa Nr RPLU.06.04.00-06-0024/18-00 pomiędzy Gminą Uścimów a Województwem Lubelskim na realizację projektu pn. „Modernizacja infrastruktury wodociągowej w Gminie Uścimów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.4 Gospodarka wodno – ściekowa, RPO WL na lata 2014-2020.

Logotypy dofinansowania
Projekt ma na celu poprawę stanu środowiska naturalnego oraz gospodarki wodnej Gminy Uścimów.
 
Całkowita wartość projektu wg umowy: 1 153 578,74 zł
Kwota dofinansowania ze środków UE: 609 742,56 zł
Termin rzeczowej realizacji Projektu: 31.12.2021 r.
 
Opis projektu:
Projekt zakłada rozbudowę sieci wodociągowej dla miejscowości Maśluchy i Krasne oraz wykonanie pompowni wody dla wodociągu wiejskiego „Drozdówka – Jedlanka”. W ramach Projektu zostanie wybudowanych trzy przepompownie wody oraz 1970 metrów sieci wodociągowej.
Liczba wyświetleń: 445
Powrót