Jesteś na: Urząd Gminy Ochrona środowiska Postanowienie o zawieszeniu...

Ochrona Środwiska

Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa dwóch budynków inwentarskich z częściami socjalnymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, planowanego na dzi
opublikowano: 25-03-2018

Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa dwóch budynków inwentarskich z częściami socjalnymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, planowanego na dzi

Stary Uścimów, 24.01.2018 r.

Wójt Gminy Uścimów  
Stary Uścimów 37 

OŚ.6220.7.2017

 

POSTANOWIENIE

 

Na podstawie art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Macieja Martyniuka, dotyczącego wydania decyzji o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa dwóch budynków inwentarskich z częściami socjalnymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, planowanego na działce o Nr ewied. 38, w miejscowości Głębokie, gm. Uścimów. Postanawiam zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. UZASADNIENIE Stwierdzenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, postanowieniem stwierdzającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z dnia 04.01.2018r., Nr OŚ.6220.7.2017 pociąga z mocy prawa obowiązek zawieszenia postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Jeżeli w terminie 3 lat od dnia zawieszenia postępowania, strona nie złoży raportu, żądanie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 63 ust. 5a OOŚ) uważa się za wycofane i daje podstawę do umorzenia wszczętego postępowania. Pouczenie Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

 

Wójt Gminy Uścimów
(-) Stanisław Wołoszkiewicz

 

Otrzymują:

1. Wnioskodawca

2. Strony postępowania

3. a.a.

Liczba wyświetleń: 2282
Powrót