Jesteś na: Urząd Gminy Ochrona środowiska Postanowienie o zawieszeniu...

Ochrona Środwiska

Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Wykonanie urządzenia wodnego - studni ujęcia wód podziemnych umożliwiających pobór wód na cele przeciwpożarowe i awaryjne dl
opublikowano: 25-03-2018

Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Wykonanie urządzenia wodnego - studni ujęcia wód podziemnych umożliwiających pobór wód na cele przeciwpożarowe i awaryjne dl

Stary Uścimów, 21.09.2017 r.
 
Wójt Gminy Uścimów
Stary Uścimów 37
21-109 Stary Uścimów
 
 
OŚ.6220.4.2017
 
 
POSTANOWIENIE
 
 
Na podstawie art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku przedsiębiorcy: Katarzyna Stachowicz Gospodarstwo Rybackie Jedlanka z siedzibą w Starej Jedlance, dotyczącego wydania decyzji o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: Wykonanie urządzenia wodnego - studni ujęcia wód podziemnych umożliwiających pobór wód na cele przeciwpożarowe i awaryjne dla Gospodarstwa Rybackiego Jedlanka, w obrębie działki nr 160/98 wg ewidencji gruntów m. Jedlanka Stara. Postanawiam zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 
UZASADNIENIE
 
Stwierdzenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, postanowieniem stwierdzającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z dnia 21.09.2017r., Nr OŚ.6220.4.2017 pociąga z mocy prawa obowiązek zawieszenia postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Jeżeli w terminie 3 lat od dnia zawieszenia postępowania, strona nie złoży raportu, żądanie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 63 ust. 5 OOŚ) uważa się za wycofane i daje podstawę do umorzenia wszczętego postępowania. Pouczenie Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.
 
Wójt Gminy
(-) Stanisław Wołoszkiewicz
 
Otrzymują:
1. Wnioskodawca
2. Strony postępowania
3. a.a.
Liczba wyświetleń: 1461
Powrót