Jesteś na: Urząd Gminy Ochrona środowiska Postanowienie o obowiązku...

Ochrona Środwiska

Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Wykonanie urządzenia wodnego - studni ujęcia wód podziemnych umożliwiających pobór wód na cele przeciwpożarowe i awaryjne dla Gospodarstwa Rybackieg
opublikowano: 25-03-2018

Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Wykonanie urządzenia wodnego - studni ujęcia wód podziemnych umożliwiających pobór wód na cele przeciwpożarowe i awaryjne dla Gospodarstwa Rybackieg

Stary Uścimów 21.09.2017 r.
 
Wójt Gminy Uścimów
Stary Uścimów 37
21-109 Stary Uścimów
 
 
OŚ.6220.4.2017
 
 
POSTANOWIENIE
 
Na podstawie art. 63 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), po rozpatrzeniu wniosku przedsiębiorcy: Katarzyna Stachowicz Gospodarstwo Rybackie Jedlanka z siedzibą w Starej Jedlance, postanawiam I. nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: Wykonanie urządzenia wodnego - studni ujęcia wód podziemnych umożliwiających pobór wód na cele przeciwpożarowe i awaryjne dla Gospodarstwa Rybackiego Jedlanka, w obrębie działki nr 160/98 wg ewidencji gruntów m. Jedlanka Stara. II. raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko należy sporządzić w oparciu o art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405). W raporcie należy uwzględnić w szczególności: 1. Ocenę wpływu realizacji przedsięwzięcia na przyrodę i krajobraz Parku Krajobrazowego Pojezierze Łęczyńskie, w odniesieniu do celów ochrony i obowiązujących w jego granicach zakazów, określonych w § 5 rozporządzenia Nr 7 Wojewody Lubelskiego z dnia 23 marca 2005 r. wsprawie Parku Krajobrazowego „Pojezierze Łęczyńskie” (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2005 r. Nr 73, poz. 1528) oraz ocenę wpływu planowanego przedsięwzięcia na ochronę przyrody tej formy chronionej. 2. Opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska chronionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.) występujących na terenie inwestycji oraz w jej sąsiedztwie wraz z przewidywanym oddziaływaniem inwestycji na etapie realizacji i eksploatacji na zasoby przyrodnicze. Uzasadnienie Wnioskiem z dnia 14.06.2017r. Przedsiębiorstwo: Katarzyna Stachowicz Gospodarstwo Rybackie Jedlanka zwróciło się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Wykonanie urządzenia wodnego - studni ujęcia wód podziemnych umożliwiających pobór wód na cele przeciwpożarowe i awaryjne dla Gospodarstwa Rybackiego Jedlanka, w obrębie działki nr 1 160/98 wg ewidencji gruntów m. Jedlanka Stara. Zawiadomieniem z dnia 14.06.2017r. Wójt poinformował strony postępowania o wszczęciu postępowania dot. ww. wniosku. Przedmiotowe przedsięwzięcie wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt. 70 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 71) - urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3 na godzinę. Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) Wójt Gminy Uścimów, dnia 28.06.2017r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubartowie o wyrażenie opinii w przedmiocie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie pismem znak: ONSNZ.700/29/2017 z dnia 07.07.2017r. (wpłynęło 11.07.2017r.) postanowił stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia. Natomiast Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem znak: WOOŚ.4240.82.2017.GM.3 z dnia 21.08.2017r. (wpłynęło 24.08.2017r.) wezwał do uzupełnienia karty informacyjnej. Przedsiębiorca pismem z dnia 28.06.2017r. (wpłynęło 31.08.2017r.) złożył wyjaśnienie, które zostało przekazane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dnia 04.09.2017r. Biorąc pod uwagę powyższe stanowisko oraz kierując się kryteriami zawartymi w art. 63 ust.1 pkt. 1-3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) w ocenie organu istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wskazanego przedsięwzięcia. Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na wykonaniu urządzenia wodnego studni ujęcia wód podziemnych na działce o numerze ewidencyjnym 160/98 obręb ewidencyjny 0012 Jedlanka Stara PGR w miejscowości Jedlanka Stara, gmina Uścimów, powiat lubartowski, województwo lubelskie. Otoczenie przedmiotowej inwestycji stanowi zabudowa związana z trwałym lub czasowym pobytem ludzi (południowy zachód, północny - zachód, południowy wschód), oraz powierzchnie biologicznie czynne, trawniki. Ponadto w kierunku zachodnim i południowo-zachodnim względem analizowanego przedsięwzięcia na działce o numerze ewid. 95/17 zlokalizowane są zabudowania Gospodarstwa Rybackiego Jedlanka. Są to przede wszystkim: - budynek stajni z wybiegiem, - budynki gospodarcze stanowiące zaplecze techniczne i magazyny, - silosy na zboża i pasze, - wiaty do magazynowania słomy, - budynek biurowy. Stawy hodowlane zlokalizowane są na działkach o numerach ewid.: - 361 (ok. 550 m na zachód i południowy zachód względem projektowanej inwestycji), - 363 (ok. 285 m na południowy-wschód, względem projektowanej inwestycji), - 365 (ok. 1,80 km na południe, względem projektowanej inwestycji), - 366 (ok. 1,80 km na południe i południowy-wschód, względem projektowanej inwestycji). Najbliższe studnie ujmujące wody podziemne z utworów czwartorzędowych, względem projektowanego urządzenia wodnego w m. Jedlanka Stara, zlokalizowane są po sąsiedzku, na dz. nr 160/98. Są to dwie studnie ujęcia Gospodarstwa Rybackiego Jedlanka. Na podstawie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Uścimów działka o numerze ewid. 160/98 obręb 12 - Jedlanka Stara PGR posiada oznaczenie 3MN2 i przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 2 oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1045), właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( ... ). Planowane przedsięwzięcie polega będzie na wykonaniu otworu studziennego wyposażonego w pompę głębinową o wydajności 75,0 m3/przy wysokości podnoszenia 76 m słupa wody. Pompa zostanie opuszczona na głębokość 38,0 m p.p.t. Na otworze studziennym zostanie zabudowany szacht studzienny. Obudowa zostanie posadowiona na szczelnym podłożu betonowym o średnicy 1200 mm i wysokości 2000 mm. Szacht zostanie wyniesiony ponad otaczający teren o min. 30 cm a teren wokół niego ukształtowany ze spadkiem "od szachtu na zewnątrz". W szachcie zostanie zamontowana głowica studzienna pod przewód tłoczny 80 mm. Za głowicą zostanie zamontowany wodomierz studzienny o przyłączu 80 mm. Przewód tłoczny będzie wychodził z szachtu w kierunku hydroforni tzw. przejściem szczelnym. W ramach projektowanej inwestycji istniejące pomieszczenie hydroforni zostanie wyremontowane a zastosowane urządzenia zostaną w razie konieczności wyremontowane lub wymienione na nowe o wymaganych parametrach. W związku z tym, że woda z projektowanego urządzenia wodnego (studni) będzie wykorzystywana do celów p. poż. oraz gospodarczych, planuje się, wykonanie na terenie gospodarstwa wewnętrznej sieci wodociągowej. W ramach wewnętrznej sieci wykonane zostanie 6 hydrantów naziemnych, zlokalizowanych w taki sposób aby cały zabudowany teren gospodarstwa był w zasięgu promienia 150 m od hydrantu (długość 6 szt. węży strażackich, które będą na wyposażeniu gospodarstwa). Dodatkowo planuje się wykonanie 4 punktów czerpalnych, które będą wykorzystywane w okresach awarii gminnej sieci wodociągowej, do celów gospodarczych. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze GZWP Nr 407 Niecka Lubelska "Chełm - Zamość". Najważniejszy użytkowy poziom wodonośny występuje w utworach szczelinowych górnej kredy-paleocenu i obejmuje cały obszar jednostki. Na przedmiotowym obszarze występuje, oprócz wymienionego głównego, mało zasobny poziom w utworach czwartorzędowych - Q1. Poziom przypowierzchniowy Q1 jest praktycznie nie izolowany od powierzchni terenu, co umożliwia jego infiltracyjne zasilanie. Zgodnie z podziałem dokonanym w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911 z późno zm.) projekt zlokalizowany w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonej kodem europejskim: PLRW200017248149 o nazwie "Bobrówka". Potencjał ekologiczny wymienionej JCWP określono jako zły. „Bobrówka" zagrożona jest nieosiągnięciem celów środowiskowych jakimi są dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny. Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911 z późn. zm.) przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze jednolitych części wód podziemnych oznaczonym kodem europejskim PLGW200075. Stan ogólny - dobry. Ocena stanu ilościowego zbiornika - dobry. Ocena stanu chemicznego zbiornika - dobry. Osiągnięcie celów środowiskowych dla jednolitej części wód oceniono jako niezagrożone. Celem środowiskowym dla JCWPd jest dobry stan ilościowy i chemiczny. Omawiane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w granicach Parku Krajobrazowego „Pojezierze Łęczyńskie”, na którego terenie obowiązują zapisy rozporządzenia Nr 7 Wojewody Lubelskiego z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie Parku Krajobrazowego „Pojezierze Łęczyńskie” (Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 27 kwietnia 2005 r., Nr 73, póz. 1528). Zgodnie z § 5 pkt 1 ww. rozporządzenia istnieje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Zakaz ten jednak, zgodnie z art. 17, ust, 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016, poz. 2134 z późno zm.), nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu 3 o oddziaływaniu na środowisko nie jest obowiązkowe i przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na przyrodę parku krajobrazowego. Z uwagi na lokalizację przedmiotowego przedsięwzięcia na terenie Parku istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem wpływu planowanego przedsięwzięcia na przyrodę Parku Krajobrazowego „Pojezierze Łęczyńskie”. Szczególnym celem ochrony Parku jest zachowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych, historycznych i turystycznych środowiska ze szczególnym uwzględnieniem ekosystemów jeziornych i torfowiskowych. Jednocześnie planowana inwestycja znajduje się w niedalekich odległościach od obszarów chronionych w ramach ekologicznej sieci Natura 2000, m.in. specjalnego obszaru ochrony siedlisk pn.: "Ostoja Parczewska" PLH060107, położonego w odległości ok. 1,3 km od planowanej inwestycji, pn. „Maśluchy” PLH 060105 zlokalizowanego w odległości 5 km od planowanej inwestycji, obszaru specjalnej ochrony ptaków, Natura 2000 pn.: "Lasy Parczewskie" PLB 060006 położonego w odległości ok. 1,3 km od planowanej inwestycji. W związku z powyższym, z uwagi na położenie oraz charakter planowanego przedsięwzięcia, skalę możliwego oddziaływania, zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Mając powyższe na uwadze, ocenę organów opiniujących oraz po uwzględnieniu łącznie uwarunkowań, o których mowa wart. 63 ust. 1 oraz zapisów art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) należy stwierdzić, że przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia jest uzasadnione. Wymagany raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko powinien być zgodny z wymogami określonymi w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) ze szczególnym uwzględnieniem aspektów wymienionych w sentencji niniejszego postanowienia.
 
 
Pouczenie
 
Informacja o niniejszym postanowieniu została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie o dokumentach dostępnym na stronie BIP Urzędu Gminy Uścimów, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Uścimów oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Stara Jedlanka. Na podstawie art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) na niniejsze postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie, za pośrednictwem Wójta Gminy Uścimów w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
 
Wójt Gminy (-) Stanisław Wołoszkiewicz
 
Otrzymują:
1. Wnioskodawca
2. Strony postępowania
3. a.a 
Liczba wyświetleń: 1937
Powrót