Jesteś na: Urząd Gminy Ochrona środowiska Obwieszczenie o przystąpieniu do...

Ochrona Środwiska

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa oraz o wystąpieniu o uzgodnienie i opinię raportu do Regionalnego Dyrektora  Ochrony Środowiska w Lublinie, Państwowego Powiat
opublikowano: 25-03-2018

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa oraz o wystąpieniu o uzgodnienie i opinię raportu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie, Państwowego Powiat

08.03.2018r.

 

Wójt Gminy Uścimów
Stary Uścimów, Stary Uścimów 37 

 

OŚ.6220.7.2017

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.). Wójt Gminy Uścimów podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa oraz o wystąpieniu o uzgodnienie i opinię raportu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubartowie oraz organu właściwego w sprawach wodnoprawnych (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Zamościu) w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa dwóch budynków inwentarskich z częściami socjalnymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, planowanego na działce o Nr ewied. 38, w miejscowości Głębokie, gm. Uścimów. Postępowanie w przedmiotowej sprawie zostało wszczęte na wniosek złożony w dniu 14.11.2017 r. przez Pana Maciej Martyniuka. Inwestycja należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj. mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 103 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71). Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Uścimów, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko są: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie oraz organ właściwy w sprawach wodnoprawnych (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Zamościu). Wnioski o opinię i uzgodnienia zostały przesłane do organów w dniu 08.03.2018r. Tut. organ, postanowieniem znak: OŚ.6220.7.2017, dnia 04.01.2018 r., nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko i określił zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko. W dniu 27.02.2018 r. inwestor przedłożył do tut. organu raport o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości: - zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy (w tym wnioskiem o wydanie decyzji, postanowieniem o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) wyłożoną do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Uścimów, Stary Uścimów 37, 21-109 Stary Uścimów, w godzinach pracy Urzędu (pon. – pt, w godz. 7.30 - 15.30), - składania uwag i wniosków do Wójt Gminy Uścimów w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia obwieszczenia, tj. od 08.03.2018r. do 07.04.2018r., na adres: Urząd Gminy Uścimów 37, Stary Uścimów 37, 21-109 Stary Uścimów. poczta elektroniczna – uscimow@lubelskie.pl. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Uścimów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z art. 35 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Zgodnie z art. 29 ww. ustawy- każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.

 

Wójt Gminy Uścimów
(-) Stanisław Wołoszkiewicz
Liczba wyświetleń: 1568
Powrót