Jesteś na: Urząd Gminy Ochrona środowiska Zawiadomienie o wydaniu decyzji...

Ochrona Środwiska

Zawiadomienie o wydaniu decyzji OŚ.6220.6.2017
opublikowano: 25-03-2018

Zawiadomienie o wydaniu decyzji OŚ.6220.6.2017

20.12.2017 r.
 
 
Wójt Gminy Uścimów Stary Uścimów
37 21-109 Stary Uścimów


OŚ.6220.6.2017
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
 
Wójt Gminy Uścimów działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 poz. 1405 z późn. zm.), zawiadamia, że w dniu 20.12.2017r. została wydana decyzja znak: OŚ.6220.6.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Tworzenie siedliska rolniczego polegającego na budowie dwóch budynków inwentarskich – Indyczników oraz budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Głębokie”, planowanego na działkach o Nr 56, 57 i 58 w miejscowości Głębokie, gm. Uścimów. Z treścią przedmiotowej decyzji, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Uścimów, pokój nr 6, w godzinach pracy Urzędu. Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy Uścimów, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości realizacji przedsięwzięcia.
 
Wójt Gminy Uścimów
(-) Stanisław Wołoszkiewicz
Liczba wyświetleń: 1568
Powrót