Jesteś na: Urząd Gminy Władze Gminy Sekretarz
Sekretarz

Sekretarz Gminy Uścimów: Radosław Szumiec

Telefon: 81 8523030

e-mail: sekretarz@uscimow.org.pl

 
Do zakresu zadań Sekretarza należy:
 • opracowywanie projektów zmian Regulaminu,
 • nadzór nad organizacją pracy w urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr, w tym służby przygotowawczej,
 • przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,
 • opracowywanie zakresów czynności na nadzorowane stanowiska,
 • nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał i Zarządzeń Wójta,
 • podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem sesji,
 • prowadzenie rejestru uchwał Rady,
 • przechowywanie uchwał podejmowanych przez Radę.
 • prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, przekształcaniem i likwidowaniem gminnych jednostek oświatowych,
 • kształtowanie sieci szkół,
 • weryfikacja przedłożonych arkuszy organizacyjnych szkół,
 • prowadzenie spraw dotyczących powierzania stanowisk i awansów zawodowych nauczycieli.
 • koordynacja, organizacja i nadzór na wykonywaniem zadań związanych z wyborami do Sejmu i Senatu RP, Prezydenta RP, Rady Gminy i Samorządów wsi, referendami i spisami,
 • koordynacja wykonywania kontroli zarządczej,
 • zastępowanie Wójta podczas jego nieobecności,
 • koordynowanie i nadzorowanie udzielania przez stanowiska pracy informacji publicznej,
 • podawanie do publicznej wiadomości obwieszczeń, ogłoszeń i informacji,
 • prowadzenie spraw związanych z kontrolą zewnętrzną przeprowadzaną w Urzędzie,
 • prowadzenie spraw związanych z oceną dyrektorów gminnych jednostek oświatowych.

Sekretarz wykonuje funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

Sekretarz podejmuje czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Wójta lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Wójta.