Jesteś na: Urząd Gminy Władze Gminy Skarbnik
Skarbnik
Skarbnik Gminy: Krystyna Kretiuk
Telefon: 81 8523015
 
 
Do zadań Skarbnika Gminy należy:
 • prowadzenia rachunkowości budżetu Gminy,
 • wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,
 • dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 • dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 • prowadzenie i organizowanie gospodarki finansowej Gminy,
 • kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązania pieniężnego,
 • blokowanie planowanych wydatków w przypadku stwierdzenia niegospodarności, opóźnień w realizacji zadań lub nadmiaru środków,
 • dokonywanie bieżącej analizy i oceny realizacji budżetu i informowanie o tym Wójta,
 • opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej Gminy oraz zgłaszanie swoich propozycji Wójtowi i Radzie Gminy,
 • przygotowanie dokumentacji do opracowywania projektu budżetu Gminy oraz sporządzenie projektu budżetu,
 • przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu gminy i jego zmiany oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta,
 • opracowywanie projektu planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie,
 • przygotowanie dokumentacji do opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy oraz informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze danego roku oraz sporządzenie sprawozdania opisowego rocznego z wykonania budżetu Gminy oraz informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze danego roku,
 • przygotowywanie projektów zarządzeń Wójta Gminy oraz projektów uchwał Rady Gminy w sprawach dotyczących gospodarki finansowej oraz projektów unormowań wewnętrznych Urzędu zapewniających prawidłowe funkcjonowanie gospodarki finansowej,
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy dotycząca unormowań wprowadzonych na podstawie Uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy w zakresie gospodarki finansowej,
 • współpraca w zakresie planowania i wykonywania dochodów i wydatków z organizacjami administracji rządowej i samorządowej w zakresie zadań zleconych,
 • współpraca z urzędami skarbowymi w zakresie planowania i wykonywania dochodów ustalonych i pobieranych przez Urzędy Skarbowe,
 • sporządzanie sprawozdawczości finansowej i budżetowej,
 • rozliczanie i sporządzanie sprawozdań z dotacji celowych otrzymanych na zadania własne i zlecone,
 • sporządzenie Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 • opiniowanie decyzji wywołującej skutki finansowe dla budżetu Gminy,
 • zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości zawieranych umów,
 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych przez pracowników Urzędu, kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, a także osoby odpowiedzialne za gospodarowanie środkami publicznymi, w tym przekazywanymi podmiotom spoza sektora finansów publicznych tj. organizacjom pozarządowym i jednostkom określonym w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego,
 • sprawowanie nadzoru nad prawidłowym ustalaniem należności budżetu i ich windykacją,
 • sprawowanie nadzoru nad terminowym regulowaniem zobowiązań Gminy,
 • sprawowanie nadzoru nad właściwym przebiegiem i rozliczeniem inwentaryzacji,
 • sprawowanie nadzoru nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej,
 • nadzorowanie przestrzegania zasad przechowywania i archiwizacji dokumentów księgowych,
 • realizacja ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, o finansach publicznych, o rachunkowości, o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym, o podatku leśnym, o opłacie skarbowej oraz innych aktów prawnych dotyczących finansowej działalności Gminy,
 • kontrola wykorzystania dotacji przekazywanych z budżetu gminy,
 • nadzór nad rozliczaniem przez Urząd wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy zewnętrznych,
 • sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad całością spraw w zakresie Referatu Finansowo–Podatkowego oraz w zakresie spraw finansowych Referatu Gospodarki Komunalnej.
 • opracowywanie zakresów czynności podległych pracowników,
 • wykonywanie innych prac doraźnych zleconych przez Wójta Gminy,
 • sprawowanie nadzoru i organizowanie kontroli zarządczej, a zwłaszcza w zakresie prawidłowości realizacji budżetu, w tym prawidłowej gospodarki finansowej gminnych jednostek organizacyjnych.