Jesteś na: Urząd Gminy Władze Gminy Wójt Gminy
Wójt Gminy

Wójt Gminy Uścimów: Eliza Smoleń

Telefon: 81 852 30 01

e-mail: wojt@uscimow.org.pl

 

Do zakresu działania i kompetencji Wójta należy w szczególności:
 • kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz,
 • prowadzenie bieżącej gospodarki finansowej Gminy w zakresie nieprzekazanym pracownikom,
 • podejmowanie czynności w sprawach niecierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,
 • przedkładanie Radzie Gminy projektów uchwał oraz organizowanie ich wykonania,
 • ogłaszanie uchwał Rady Gminy, w tym uchwały budżetowej i sprawozdania z wykonania budżetu,
 • przedkładanie Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwał Rady Gminy w terminie 7 dni od daty ich podjęcia,
 • przedkładanie na sesjach Rady Gminy sprawozdań ze swojej działalności,
 • składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Gminy,
 • reprezentowanie Gminy i jej organów w postępowaniu sądowym i administracyjnym a także przed Trybunałem Konstytucyjnym i organami administracji rządowej,
 • podejmowanie działań i czynności dla wykorzystania mienia Gminy zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadą racjonalnej gospodarki oraz składanie w tych sprawach wniosków i propozycji Radzie Gminy,
 • podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów,
 • udzielanie odpowiedzi na wnioski i interpelacje posłów, senatorów i radnych,
 • wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dla podmiotów określonych w art. 7 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, w tym ustalanie zakresów czynności dla kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych będących samodzielnymi pracodawcami samorządowymi,
 • ustalanie regulaminu organizacyjnego Urzędu oraz innych aktów wewnętrznego zarządzania,
 • wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
 • wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji wójta.
 • Wójt Gminy z urzędu jest Administratorem Danych Osobowych i zadania w zakresie ochrony danych osobowych i wykonuje zgodnie z wprowadzoną odrębnym zarządzeniem Polityką  Bezpieczeństwa Danych Osobowych i Instrukcją Zarządzania Systemami Informatycznym w Urzędzie Gminy Uścimów.