Jesteś na: Urząd Gminy Władze Gminy Zastępca Wójta Gminy
Władze old

Wójt Gminy Uścimów: Stanisław WołoszkiewiczWójt Gminy

Do zakresu zadań Wójta należy w szczególności:
 1. reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,
 2. prowadzenie bieżących spraw Gminy,
 3. podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
 4. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu i kierowników jednostek,
 5.  zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie stanowiska pracy,
 6. zwoływanie narad z udziałem kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań,
 7. koordynowanie działalności poszczególnych stanowisk pracy i organizowanie ich współpracy,
 8. rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi stanowiskami w szczególności dotyczącymi podziału zadań,
 9. udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
 10. czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu, 
 11. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
 12. upoważnianie pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 13. przyjmowanie oświadczeń majątkowych od Sekretarza, Skarbnika Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników samorządowych upoważnionych przez Wójta do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych,
 14. ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,
 15. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa i Regulaminu, oraz uchwały Rady,
 16. kierowanie Zespołem Reagowania Kryzysowego.

 

Sekretarz Gminy Uścimów: Renata Stangryciuk

Do zadań Sekretarza należy:
 1. w zakresie zapewnienia sprawnego funkcjonowania Urzędu:
  1. opracowywanie projektów zmian Regulaminu,
  2. opracowywanie zakresów czynności na stanowiskach pracy,
  3. nadzór nad organizacją pracy w urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr,
  4. inicjowanie i wykonywanie działań w zakresie kontroli wewnętrznej,
  5. przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,
  6. nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał.
 2. w zakresie zapewnienia obsługi Rady:
  1. podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem sesji,
  2. protokołowanie sesji,
  3. prowadzenie rejestru uchwał Rady,
  4. przechowywanie uchwał podejmowanych przez Radę.
 3. w zakresie oświaty:
  1. prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, przekształcaniem i likwidowaniem gminnych jednostek oświatowych,
  2. kształtowanie sieci szkół,
  3. zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych szkół,
  4. prowadzenie spraw dotyczących powierzania stanowisk i odwoływanie ze stanowisk
   dyrektorów szkół i ZOFAS-u,
  5. współpraca z samorządem wsi Nowy Uścimów.
 4. nadzór na wykonywaniem zadań związanych z wyborami do Sejmu i Senatu RP, Prezydenta RP, Rady Gminy i Samorządów wsi – stosownie do obowiązujących.
 
 
Skarbnik Gminy: Bożena Zalewska
 
Do zadań skarbnika należy:
 1. wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
 2. nadzór nad samodzielnymi stanowiskami pracy w zakresie księgowości, finansów i kasy,
 3. nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy,
 4. kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań majątkowych,
 5. współdziałanie w opracowywaniu projektu budżetu gminy,
 6. współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej,
 7. wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta.